Reg. Nr.1D-6175 2011-12-30

Lietuvos Respublikos Prezidentei,
Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei

Zenono Jurgelevičiaus                                                                  2011 m. gruodžio 30 d.
gyv. Jaunimo 28 Ringaudai
LT-53336 Kauno rajonas.

ATVIRAS LAIŠKAS – PRAŠYMAS  (KARTOTINIS)

Kreipiuosi į Jūsų Ekscelenciją dėl asmeninio priėmimo pas Lietuvos Respublikos Prezidentę, kad (to priėmimo metu) LR Prezidentę asmeniškai informuočiau apie Lietuvos Valstybėje, posovietiniame laikotarpyje, politikais pasivadinusių asmenų organizuotas ir vykdomas ypač stambaus masto neteisėtas ekonomines veikas. Tas veikas jų autoriai ir vykdytojai įvardija “piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą teisiniu atkūrimu“. Tokių savo veikų priežastimi jie nurodo 1940 m. Lietuvoje tariamai buvusią vienalaikę ir visuotiną visų žemės valdų nacionalizaciją (teisinį piliečių nuosavybės teisių nutraukimą). Šis teiginys yra akiplėšiškas jo autorių melas. Neatsižvelgdami į  dar 1996 m. mano paviešintus šio melo įrodymus: 1940 m. piliečių nekilnojamojo turto nuosavybės teises reglamentavusius oficialius sovietinius dokumentus ir tų dokumentų vykdymo tvarką aiškinusius poįstatyminius aktus – ne tik „politikai“ bet ir daugelis visų lygių LR Teismų  teisėjų ir kitų teisininkų dalyvauja  minėtų neteisėtų veikų vykdyme (įgyvendinime). Tokių veikų pasėkoje iš teisėtų žemės savininkų yra atimamas jų šeimų prasimaitinimui būtinas žemės minimumas. Atkreipiu Jūsų Ekscelencijos dėmesį į tai, kad 1940 m., sovietinės žemės reformos vykdymo metu, iki 30 ha ploto žemės valdos buvo paliktos teisėtų žemės savininkų ir jų šeimų amžinam naudojimui. Piliečių nuosavybės teise valdytos iki 30 ha ploto žemės valdos tuomet užėmė 72% Lietuvos valstybės teritorijos.

Priėmimo metu Jūsų Ekscelenciją  informuosiu ir apie posovietinėje LR vykdomus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų klastojimo faktus – dėl kurių teisingumo apgynimas teismuose yra neįmanomas.

Dėl šios itin stambios organizuotos korupcijos fakto dar 2009 m. spalio 5 d. elektroniniu paštu aš kreipiausi į Jūsų  Ekscelenciją ir gavau tokio turinio LR Prezidento Kanceliarijos kanclerio atsakymą:

“LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

Zenonui Jurgelevičiui Jaunimo g. 28, Ringaudai, LT-53336 Kauno rajonas

2009-10-26      Nr. (lD-3435)-2D-6104 Į 2009-10-05       Jūsų prašymą

 DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Atsakydami  į Lietuvos  Respublikos  Prezidentei  Daliai Grybauskaitei  adresuotą Jūsų prašymą, gautą elektroniniu paštu, dėkojame Jums už pateiktą informaciją, su kuria įdėmiai susipažino Teisės grupės Respublikos Prezidentės patarėjai.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad Respublikos Prezidento įgaliojimai yra išvardyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnyje. Valstybės vadovas turi įgaliojimų įvairiose valstybinio gyvenimo srityse, tačiau tuos įgaliojimus realizuoja vadovaudamasis valdžių padalijimo principu. Kaip Jūs žinote, valstybės vadovas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, tačiau priimti įstatymus gali tik Seimas. Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnyje yra nustatyta, jog piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. .

Taip pat norėtume pabrėžti, kad Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė nuo pat kadencijos pradžios siekia, jog valstybės institucijos tinkamai atliktų joms įstatymų suteiktus įgaliojimus.

Dar kartą dėkojame už Jūsų pilietiškumą, siekiant išspręsti valstybei ir visuomenei svarbius klausimus, ir linkime Jums kuo geriausios kloties. Jūsų pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti, siekiant patobulinti teisės aktus, reglamentuojančius su nekilnojamojo turto grąžinimu susijusius klausimus.

Pagarbiai

Kanceliarijos kancleris                                   Parašas                                                              Giedrius Krasauskas

A.Ancelis, tel.(8 5)266 4057, el.p.antanas.ancelis@prezidentas.lt

Man ir kitiems – nuo LR valdžioje ir teisėsaugoje klestinčios korupcijos nukentėjusiems asmenims toks Jūsų Ekscelencijos  pavaldinių savivaliavimas (turimų įgaliojimų viršijimas, pasireiškiantis kaip itin svarbių sprendimų priiminėjimas vietoje Jūsų Ekscelencijos) – sukėlė visiško beviltiškumo jausmą. Juk atimant teisę disponuoti savo nuosavybe – žmonėms atimama teisė patiems prasimaitinti iš savo darbo. Tačiau susipažinę su paskutiniais ryžtingais Jūsų Ekscelencijos pasisakymais prieš korupciją – nusprendėme pakartotinai kreiptis į Jūsų Ekscelenciją ir prašyti leisti Lietuvos Respublikos Prezidentę asmeniškai supažindinti su korupcijos pridengimo „teisine“ baze bei atskirais konkrečiais itin stambiais svetimo turto grobstymo faktais.

Prašau Jūsų Ekscelenciją:

 1. Paskirti laiką kada Lietuvos Respublikos Prezidentė mane priims asmeniškai.

2. Pavesti kompetentingiems LR  Prezidentūros pareigūnams, kad jie mane tinkamai informuotų apie Jūsų Ekscelencijos dėl šio mano prašymo priimtą sprendimą.

Išsami papildoma informacija šią tema (tame tarpe ir apie daugybinį aukštų Lietuvos  Valstybės pareigūnų savo tiesioginių pareigų neatlikimą) yra paviešinta mano asmeninėje internetinėje svetainėje: „Žmogaus teisės posovietinėje Lietuvoje“ 

Pagarbiai:                                       Zenonas Jurgelevičius.

Reklama