Kauno rajono apylinkės teismui 
Kęstučio g. 29, 44312 Kaunas

2006 m. balandžio 8 d.

Trečiojo asmens Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006.
Jurgelevičienės Elzbietos
a.k. xxxxxxxxxxx
gyv. Kauno rajone, Tabariškių kaime

ATSILIEPIMAS
Į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį
Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006

Šis atsiliepimas surašytas laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 111 (Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų forma ir turinys) ir 142 (Atsiliepimas į ieškinį) straipsniuose procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų.

1. Nesutikimas su pareikštu ieškiniu. Šiuo „Atsiliepimu“ aš, Jurgelevičienė Elzbieta pareiškiu, kad nesutinku su ieškovės Genovaitės Bublienės 2006-02-17 ieškiniu Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 .

2. Nesutikdama su ieškiniu nurodau šiuos savo nesutikimo motyvus ir tuos motyvus pagrindžiančius įrodymus:

2.1 Dėl „Trečiuoju asmeniu“ įvardijamos proceso šalies nustatymo nekonkretumo.
Mano nuomone ši ieškinio dalis yra tikslintina, nes aš į Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 svarstymą esu kviečiama ne konkrečiai, o remiantis prielaida. Šio ieškinio pradžioje yra neteisingai nurodytas mano (Jurgelevičienės) vardas. Ieškovė Genovaitė Bublienė savo ieškinyje nurodo mano vardą esant: “Elžbieta“ – o dokumentuose įrašytas mano vardas yra: „Elzbieta“. Ieškinyje nurodyti keli mano gyvenamosios vietos deklaravimo adresai išvis neegzistuojančioje „apylinkėje“: „gyv. Tabariškių k., Noreikiškių apyl., Ringaudų kaimas;“ Todėl nesu tikra, ar ieškovė savo pretenzijas reiškia man – ar kitame kaime gyvenančiai mano bendrapavardei – bet ne bendravardei.
Savo 2006-02-17 „Ieškinio“ pirmojo puslapio paskutinėje pastraipoje ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė teigia, kad: „Vincas Eišrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų…, Oną Aišrotaitę, Elžbietą Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą…“ Šioje vietoje atkreipiu gerb. teismo dėmesį į tai, kad ieškovė – jeigu ji savo ieškinyje išvis kalba apie mane – eilinį kartą neteisingai nurodo ne tik mano vardą – bet neteisingai nurodo ir prieš man ištekant buvusią mano pavardę. Mano dokumentuose yra įrašyta, kad aš esu Elzbieta Eisrotaitė.
Šiuos savo pareikštus nesutikimo su ieškiniu motyvus: dėl neteisingų mano vardo ir pavardės įrašymo atvejų ieškinyje – aš įrodau Kauno rajono apylinkės teismui pateikdama savo gimimo akto įrašo kopiją (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 1).

Dalyje dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pats save paneigia tos gyvenamosios vietos deklaravimo įrašo ieškinyje daugiaprasmiškumas ir to daugiaprasmiškumo sukeliamas prieštaringumas.

2.2 Ieškovės Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitės Bublienės 2006-02-17 „Ieškinys“ neatitika LR galiojančių teisės normų reikalavimams dėl formos, turinio ir dėl neatitinkančio faktinę bylos medžiagą ir todėl netinkamo byloje dalyvaujančių šalių procesinės padėties nustatymo.
Šio ieškinio baigiamojoje dalyje ieškovė sukonkretina kelis (jos nuomone) tarpusavyje susietus prašymus tokia tvarka, kad juos sprendžiant ieškovės pateikta tvarka – pirmuosius du iš jų nėra jokio teisinio pagrindo spręsti teisme – iki neišspręstas trečiasis.
Šiuos savo nesutikimo su ieškiniu motyvus „Dėl ieškinio formos, turinio“ aš įrodau tuo, kad sutinkamai su CPK 135 str. 2d., ir CPK 178 str., tik trečiasis ieškovės prašymas ir tik teismui jį teigiamai išsprendus gali tapti ieškovės pareikštų pirmų dviejų prašymų nagrinėjimo teisme teisiniu pagrindu.

2.2.1 Dėl ieškinio (kaip procesinio dokumento) trūkumų.
Iš trijų, teisiškai nepagrįstų ieškovės prašymų Kauno rajono apylinkės teismui su didele prielaida galima išskirti vienintelį šiuo metu teisme spręstiną: trečiąjį jos prašymą. Tai jos prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Tačiau ir šis ieškovės ieškinyje pareikštas prašymas turi visą eilę jį neleidžiančių nagrinėti teisme pateikimo formos ir turinio trūkumų. Todėl jis mano nuomone yra nesvarstytinas teisme – iki nebus ištaisyti minėti esminiai to procesinio dokumento trūkumai. 

Ieškovės pareikšto trečiojo prašymo „dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ netinkamą pateikimą teismui turinio, formos ir teisinio pagrindimo prasme aš įrodau teisiškai pagrįstai argumentuodama, kad: prašymai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo teisme nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 1 d.). Ieškovės Genovaitės Bublienės 2006-02-17 ieškinyje Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 apie tai neužsimenama. CPK 443 straipsnio „Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybės“ 2 d., nustato, kad: „Pareiškimas dėl bylos iškėlimo turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus su papildymais, numatytais šio Kodekso V dalies atitinkamuose straipsniuose“, o to str., 4 d., – kad: „Šiame skyriuje nurodytų bylų nagrinėjimas pradedamas pareiškėjo pareiškimu ar prašymu“. Kadangi savo kreipimąsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ieškovė įvardijo „Ieškiniu“ – tai netinkamai pavadindama pagrindinį procesinį dokumentą ji pažeidė CPK 443 straipsnio 4 d. teisinių normų reikalavimus.

2.2.2 Aš prieštarauju dėl ieškovės Genovaitės Bublienės Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 ieškinyje nurodyto netinkamo, nes neatitinka faktines šios Civ. bylos aplinkybes, mano procesinės padėties šioje Civ. byloje nurodymo (vertinimo).
Šį savo motyvą apie netinkamą mano procesinės padėties Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 nurodymą (vertinimą) aš įrodau Kauno rajono apylinkės teismą prašydama taikyti (šias) faktines bylos aplinkybes atitinkančias teisės normas: CPK 443 straipsnio 3 d., nustato, kad „Suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį“. Šiuo metu vienintelė neužstatyta pastatais iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos pradžios) mano tėvo valdytos žemės valdos dalis yra mano asmeniškai paveldima. Todėl aš šioje Civ. byloje (jeigu ieškovė Genovaitė Bublienė sugebėtų įrodyti savo pretenzijų pagrįstumą) – turėčiau dalyvauti ne „Trečiuoju asmeniu“ o „Suinteresuoto asmens“ arba „Atsakovo“ procesinėje padėtyje.

2.2.3 Aš taip pat prieštarauju dėl netinkamo, t.y., neatitinkančio faktines šios Civ. bylos aplinkybes Kauno apskrities viršininko administracijos (kaip teismo procese dalyvaujančios šalies) procesinės padėties šioje Civ. byloje nurodymo (vertinimo).

Šio savo nesutikimo su ieškiniu motyvą aš įrodau faktinėmis šios bylos aplinkybėmis ir tų aplinkybių buvimą įrodančiais dokumentais. Kauno apskrities viršininko administracija šioje Civ. byloje negali būti „Atsakovu“ įvardijama proceso šalimi – nes mano (asmeniškai) iš mano tėvo Vinco Eisroto paveldima 4,5 ha ploto žemės valda jai nepriklauso ir ji niekam jos negali „grąžinti“ ar kitaip perleisti. Dar 1995 – 1996 m. Kauno rajono apylinkės teismas svarstė Alšėnų-Noreikiškių agrarinės reformos darbuotojų inicijuotą ir Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos teismui pateiktą ieškinį dėl mano įvykdyto „savavališko“ (mano paveldimos) žemės užėmimo ir tuo pagrindu vykdytino padidintų žemės mokesčių išieškojimo (Civ. b. Nr 2-135/96). Šią bylą 1996-09-05 nutraukė Kauno rajono apylinkės teismo teisėja A. Levinskienė, kuri ieškovo Kauno raj. VMI pareiškimą prieš mane paliko nenagrinėtu. Man pačiai nebuvo jokio reikalo tą bylą toliau nagrinėti teisme – nes bylos svarstymo metu paaiškėjo, kad mano paveldima žemės valda yra priskirta grąžintinai žemei. Tai patvirtina 1996-11-12 Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo pavaduotojos Z. Kubilienės pasirašyto, Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui ir Kauno rajono mokesčių inspekcijai adresuoto rašto Nr. 1255 turinio teisinė prasmė (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 2). Šiame rašte teigiama, kad: „Išnagrinėjus Noreikiškių agrarinės tarnybos 1996 10 29 raštą Nr.112 ir atsižvelgiant į tai, kad pakoregavus buvusio LŽŪA mokomojo ūkio preliminarinį žemės reformos projektą, žemiau išvardintų piliečių naudojama žemė yra priskirta grąžinamai žemei, prašome išvardintus piliečius apmokestinti ne kaip savavališkai užėmusius žemę ir mokančius trigubą mokesčio tarifą, bet normaliu žemės nuomos mokesčiu.“ Šiame dokumente žemiau esančiame piliečių sąraše – aštuntuoju numeriu įrašyta mano pavardė. Po to Kauno rajono mokesčių inspekcija man atsiuntė 1997-03-20 raštą Nr.04-18 (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 3), kuriame reikalavo sumokėti normalius žemės mokesčius. Aš juos sumokėjau.
Papildomai atkreipiu Kauno rajono apylinkės teismo dėmesį į tą faktą, kad Kauno apskrities valdytojo pavaduotojos Z. Kubilienės minimo žemėtvarkos projekto koregavimo teisine priežastimi buvo 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo byloje Nr. 12/93 vykdymas, kuris kaimo gyvenviečių plėtimą pripažino prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. teisinėms normoms ir todėl neteisėtu.

Tai, kad ieškovė Genovaitė Bublienė 2006-02-17 Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 ieškinyje nurodo netinkamą Kauno apskrities viršininko administracijos procesinę padėtį – aš papildomai įrodau šiais savo teisiniais argumentais bei faktinėmis bylos aplinkybėmis ir tų aplinkybių buvimą įrodančiais dokumentais:
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. teisinių normų reikalavimus atkartoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio „Nuosavybės apsauga“ teisinės normos. Jos nustato, kad: „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš nieko negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina visuomenės interesams ir tik įstatymo nustatytomis sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais“. Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.
Ratifikuodama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvenciją Lietuvos Respublika pagal šios Konvencijos 1-ą straipsnį automatiškai garantavo, kad jos vidaus teisė atitinka šios Konvencijos teisines nuostatas ir įsipareigojo nepažeisti Konvencijoje ginamų materialinių teisių bei laisvių. Pagal LR Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį ir pagal Konvencijos ratifikavimo metu galiojusio 1991-05-21 LR įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių” 12 straipsnį Konvencija LR teritorijoje įgijo LR įstatymo galią. Tai, kad LR ratifikuotos ir įsigaliojusios tarptautinės sutartys turi LR įstatymo galią patvirtino LR Konstitucinis Teismas savo 1995-01-24 išvadoje. 1999 m. birželio 22 d. LR Seimo priimto „Tarptautinių sutarčių įstatymo” Nr. VIII-1248 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad: „Jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos Tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos Tarptautinės sutarties nuostatos”.
Aš nuo 1991m., praktiškai – o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus žemės mokesčius) – iki 1998 m. valdžiau savo paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., – kuomet Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė „grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą – valstybei mokėjau žemės mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos.

Šio „Atsiliepimo“ 2.2.3 ir 2.2.4 punktuose mano pateikti įrodymai nenuginčijamai įrodo, kad žemės valda – į kurią savo 2006-02-17 ieškinyje Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 pretenduoja ieškovė Genovaitė Bublienė dar 1996 metais buvo man sugrąžinta faktiškai ir juridiškai ir nuo to momento Kauno apskrities viršininko administracija pati nepažeisdama mano čia jau įvardintas (mano nuosavybės teises ginančias (LR galiojančias)) teisės normas – niekam negali „grąžinti“ ar kitaip perleisti mano paveldėtą žemės valdą.

2.3 Dėl pakartotino tos pačios bylos (dėl to paties objekto valdymo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo) svarstymo Kauno rajono apylinkės teisme.
Aš atkreipiu Kauno rajono apylinkės teismo dėmesį į tą faktą, kad ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę turintį faktą dėl Vinco Eišroto Kauno rajono Ringaudų kaime valdytos žemės paveldėtojų nustatymo – bet bando peržiūrėti Kauno rajono apylinkės teisme dėl to paties objekto jau priimtą ir įsiteisėjusį 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A. Urbšio „Sprendimą“ Civilinėje byloje Nr. 2-910/95. Tokie ieškovės „teisingumo ieškojimai“ yra netoleruotini, nes teismų sprendimai Lietuvos teismuose yra peržiūrimi tik instancine tvarka.
Šį savo nesutikimo su ieškiniu motyvą: „Dėl pakartotino tos pačios bylos (dėl to paties objekto valdymo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo) svarstymo Kauno rajono apylinkės teisme“ pagrindžiu ir įrodau pridėdamas 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo A. Urbšio nagrinėtos Civ. bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 „Sprendimo“ kopiją (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 5)
Šioje mano „Atsiliepimo“ dalyje išsakytų įrodymų (dėl mano nuosavybės teisių į paveldimą žemės valdą teisinio pagrįstumo) teisingumą patvirtina 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo A. Urbšio nagrinėtos Civ. bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 „Sprendime“ nustatyti faktai:
„Kauno rajono apylinkės teismo teisėjas A. Urbšys, sekretoriaujant D. Bratkauskaitei, dalyvaujant pareiškėjams K. Miknevičiui, O. Zaicevičienei, B. Šilinskienei, B. Martišienei, Č. Miknevičiui, pareiškėjui atstovui adv. V. Mikšai, išnagrinėjo viešame teismo posėdyje civilinę bylą pagal pareiškėjų K. Miknevičiaus, O. Zaicevičienės, B. Šilinskienės, B. Martišienės, Č. Miknevičiaus pareiškimą su suinteresuotu asmeniu – Kauno raj. Noreikiškių apyl. agrarinės reformos tarnyba dėl juridinio fakto nustatymo
nustatė:
pareiškėjų atstovas prašo pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjų senelis Vincas Eišrotas Kauno raj. Noreikiškių apyl. Ringaudų km. nuosavybės teisėmis valdė 9,304 ha žemės. 1937 m. senelis mirė ir jo žemę lygiomis dalimis po 4,515 ha paveldėjo jo žmona Elžbieta Eišrotienė ir pareiškėjų motina Ona Miknevčienė, kuri žemę perleido Andriui Miknevičiui. Nuosavybės dokumentai neišlikę. Prašo teismą nustatyti juridinį faktą, patvirtinantį tėvo nuosavybę į minėtą žemę.
Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.
Pareiškimas tenkintinas. Nustatyta, kad A. Miknevičius nuosavybės teisėmis valdė 4,515 ha žemės Kauno raj. Noreikiškių apyl. Ringaudų km. Nuosavybės dokumentai neišliko, tačiau minėtą aplinkybę patvirtino teismo posėdyje dalyvavę liudytojai…“
Šioje byloje yra Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos pateiktas „Eišroto Vinco žemės sklypo Ringaudų kaim. Atsidalinimo planas“, kuriame „A“ raide pažymėtas Eisrotienei Elžbietai, S., (mano mamai) priklausęs 4,515 ha ploto žemės sklypas ir raide “B“ pažymėtas Miknevičiui Andriui, S., priklausęs 4,515 ha ploto žemės sklypas. Planas patvirtintas jį sudariusio žemėtvarkininko parašu bei Alšėnų – Noreikiškių ART tarnybos antspaudu (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 6)

Tai reiškia, kad ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę turintį faktą dėl Vinco Eišroto Kauno rajono Ringaudų kaime valdytos žemės paveldėtojų nustatymo – bet Kauno rajono apylinkės teisme bando pakartotinai peržiūrėti dėl to paties objekto jau priimtą ir įsiteisėjusį 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A. Urbšio „Sprendimą“ Civilinėje Byloje Nr. 2-910/95. Iki tas „Sprendimas“ nepanaikintas teisme, jį apskundžiant instancine tvarka jis galioja ir minėta ieškovė neturi jokio teisinio pagrindo nuneigti to „Sprendimo“ galiojimą.

2.4 Aš nesutinku su šiais ieškovės Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitės Bublienės 2006-02-17 ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateiktais „įrodymais“, kurie neatitinka tiesą ir kuriuos pateikdama minėta ieškovė sąmoningai klaidina Kauno rajono apylinkės teismą.
Savo nesutikimą su neatitinkančiais tiesą ieškovės „įrodymais“ pagrindžiu šiais argumentais:

2.4.1 Ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė savo 2006-02-17 „Ieškinio“ pirmojo puslapio paskutinėje pastraipoje teigia, kad: „Vincas Eišrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų(mano tėvą), Oną Aišrotaitę, Elžbietą Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą. Mirus Vincui Eišrotui, jo žemę paveldėjo trys vaikai: mano tėvas Motiejus, Ona, ir Elžbieta. Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir turto nepaveldėjo. Senelio mirties dieną, Ringaudų kaime, Kauno rajone galiojo Napoleono kodeksas, pagal kurį žmona turto nepaveldėdavo, o įgydavo tik teisęnaudotis žeme, todėl žmona vyro žemės nepaveldėjo…“ Tokiu būdu minėta ieškovė sąmoningai iškraipo tiesą – nes tikrovėje, 1937 m. mirus mano tėvui V. Eisrotui jo valdyta žemės valda teisme buvo padalinta į šešias lygias dalis po 1,5 ha kiekviena. Po 1,5 ha buvo paskirta: Onai Miknevičienei (Eisrotaitei); Uršulei Eisrotaitei (Šiliauskienei) ir Motiejui Eisrotui (ieškovės tėvui). Uršulė Eisrotaitė (Šiliauskienė) ir Motiejus Eisrotas savo paveldėtas žemės dalis pardavė Onai Miknevičienei. Taip atsirado jos vyro Andriaus Miknevičiaus valdyta žemėnauda. Miknevičiai pinigus už nusipirktą žemę jos pardavėjams sumokėjo . Tai patvirtina šiuo metu dar gyvi Andriaus ir Onos Miknevičių vaikai: Bronė Šilinskienė ir Onutė Zaicevičienė.
V. Eisroto našlė (mano motina) Elžbieta Eisrotienė (tuo metu pagal galiojusius įstatymus našlė jau paveldėdavo vieną iš turto dalių) ir du jos vaikai: aš, Elzbieta Jurgelevičienė (Eisrotaitė) ir mano brolis Juozas Eisrotas paveldėjome likusias tris po 1,5 ha ploto žemės valdos dalis ir tokiu būdu susiformavo kita 4,5 ha ploto žemėvalda. Tai 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo A. Urbšio vykdyto Civilinės bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 nagrinėjimo metu savo parodymais patvirtino liudininkai (šiuos mano argumentus (esant reikalui) teismo posėdžio metu patvirtins ir kiti mano pakviesti liudininkai).
Tai reiškia, kad ieškovė G. Bublienė bando „savo teises“ įgyvendinti teisę ne pagal teisės socialinę paskirtį. Ji bando nuneigti tokias pamatines CK (ir pačios civilinės teisės) nuostatas kaip: teisingumas, protingumas ir sąžiningumas ir šitaip daro žalą kitiems asmenims. Tai reiškia, kad ji teisiškai nepagrįstai siekia asmeninės materialinės naudos ir vykdo deliktą – su visomis iš to fakto kylančiomis teisinėmis pasekmėmis. Šiuo metu turto – kurio nuosavybės teises ji tokiu būdu stengiasi pasisavinti vertė rinkos kainomis yra apie tris milijonus litų.
2.4.2 Ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė Kauno rajono apylinkės teismui pateikia tiesos neatitinkančią informaciją apie tai, kad mano brolis: „…Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir turto nepaveldėjo“. Papildomai išaiškinu šios ieškovės pateiktos informacijos neatitikimą tiesai:
Mano brolis Juozas Aisrotas (galima pavardės transkripcija „Eisrotas“, „Eišrotas“ arba „Aišrotas“ – nes abu tėvai buvo beraščiai ir neturėjo galimybės pasitikrinti – ar tuometiniai valdininkai teisingai užrašo jų pavardę) – gimė 1926 m. lapkričio mėnesį (tikriausiai – 19 d.). Tikslios gimimo dienos aš neprisimenu. Tėvas – Vincas Eisrotas, motina Elžbieta Eisrotienė (Rugieniūtė). Gimimo vieta – Ringaudai. Krikštytas – Zapyškio bažnyčioje. Mokėsi Tabariškių mokykloje. Baigė keturias klases. Jis niekada niekur iš Ringaudų nebuvo išvykęs. Pokario metais slapstėsi nuo tarnybos okupacinėje sovietinėje kariuomenėje. Su ginklu rankose okupantams jis nesipriešino. Braziūkų kaimo istrebiteliai jį suėmė (žiūrint nuo Ringaudų) už Mitkūnų ir Poderiškių kaimų esančiame Luobinės miške – kuomet jis su savo „kinkomu transportu“ buvo nuvažiavęs kaimynui Jonaičiui Antanui padėti parsivežti malkų. Tikslios suėmimo dienos neprisimenu. Suimtas (iki nužudant 1947 m. kovo 23 d.) – jis išbuvo maždaug dvi savaites. Po suėmimo jis buvo nuvarytas į Braziūkų kaimo istrebitelių būstinę ir ten tardomas. Po to buvo tardomas Kačerginės istrebitelių būstinėje ir iš ten nuvarytas į Kauno sovietinio valstybės saugumo būstinę. Iš Kauno saugumo jis buvo perduotas Garliavos istrebiteliams. Šie 1947 m. kovo 23 d. ryte jį rogėse atvežė į Tabariškių kaimo laukus (kur šiuo metu yra buvusio Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio mechaninių dirbtuvių pastatai, daužydami šautuvų buožėmis privertė bėgti ir „bėgantį“ nušovė. Konvojuojamą į Kauną ir vežamą sušaudyti mano brolį Juozą Aisrotą matę liudininkai teigė, kad nuo nežmoniškų kankinimų jaunas 19-metis vyras buvo pavirtęs į žilą sukumpusį senuką.
Visus dokumentus apie jį, po jo suėmimo darydami kratą, paėmė sovietiniai istrebiteliai.
1937 m., kuomet mirė mūsų tėvas, mano brolis buvo dar mažametis ir vien dėl to jis negalėjo būti niekur išvykęs.

2.4.3 Ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė savo 2006-02-17 „Ieškinio“ antrojo puslapio trečioje ir ketvirtoje pastraipose Kauno rajono apylinkės teismui pateikia tiesą neatitinkančią informaciją, kad: „Kreipiausi į Kauno rajono žemėtvarkos tarnybą pasidomėti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į valdytą žemę. Mane informavo, jog raštu atsiųs raštą, kuriame bus nurodytą, ką dar papildomai reikia pateikti. Tačiau atsakymo nesulaukiau.
Kadangi dokumentai žemėtvarkos skyriuje pragulėjo nuo 1991 m. iki 2005m. iki to laiko niekaip nebuvo informuota, kas rodo akivaizdų institucijos, nagrinėjančios piliečių prašymus, neveikimą, todėl terminas atnaujintinas ir klausimas išspręstinas. Fakto aplinkybes patvirtins liudytojai, kuriuos atsivesiu į teismo posėdį“. Aš tai įrodau Kauno rajono apylinkės teismui pateikdama 2003-05-05 Kauno apskrities viršininko administracijos „Posėdžio protokolo dėl Elzbietos Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo“ kopiją (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 7).
2003-05-05 Kauno apskrities viršininko administracijos „Posėdžio protokole dėl Elzbietos Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo“ įrašyta, kad šiame posėdyje dalyvavo ir pilietė R. Bublienė – kuri yra ieškovės šioje Civ. byloje Genovaitės Bublienės įgaliotas asmuo. Tai įrodo, kad minėta ieškovė eilinį kartą sąmoningai klaidina Kauno rajono apylinkės teismą.
Savo 2006-02-17 „Ieškinio“ antrojo puslapio antroje pastraipoje ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė teigia, kad: „Aš maniau, jog žemė ir po mirties priklausė seneliui, nes dar 1939 m. dokumentuose užfiksuota, kad jis yra žemės mokesčio mokėtojas, todėl prašymą pateikiau tiek į Vinco Eišroto, tiek į tėvo Motiejaus Eišroto paveldėtą 3, 01 ha žemės. Tačiau teisininkai aiškina, jog žemė galėjo būti tik mano tėvo, nes atsirado paveldėjimas po senelio mirties“.
Ieškovė „manyti“ gali ką tik nori – tačiau kreipdamasi į teismą privalo pateikti ir įrodymus – kad be reikalo nebūtų trukdomi kiti žmonės.

3. Informacija (apie tai), ar byla bus vedama per advokatą.
Aš, Elzbieta Jurgelevičienė pareiškiu, kad neturiu lėšų advokatui samdyti. Jau šešiolikti metai, kaip pažeisdami viską – ką tik teisėje galima pažeisti – valdininkai iš manęs bando atimti paveldimą žemę.
Aš esu gimusi 1923 metais ir dėl savo amžiaus bei nuolatinio vadinamųjų žemėtvarkininkų nuolat vykdomo nervų „tampymo“ sugadintos sveikatos visiškai negaliu važiuoti automobiliu.
Todėl gerb. Kauno rajono apylinkės teismą prašau leisti man praktiškai realizuoti galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str., 1 d., įtvirtintą savo Konstitucinę teisę: „turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“ ir šio Konstitucijos straipsnio 2 d., įtvirtintą savo Konstitucinę teisę: „ieškoti gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“. Taip pat gerb. teismą prašau man užtikrinti LR Konstitucijos 29 str., imperatyviomis teisinėmis nuostatomis garantuojamas mano teises, kad: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ ir „Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“. Visos šios mano Konstitucinės teisės bus užtikrintos – jeigu gerb. teismas leis man pačiai pasirinkti asmenį – kuris mano asmenine nuomone geriausiai atstovauja mano interesus teisme. Šių teisinių argumentų pagrindu aš Kauno rajono apylinkės teismą prašau, kad teismas leistų mano interesus (šioje Civ. byloje) atstovauti turinčiam 2003-05-05 mano išduotą ir notariškai patvirtintą registro Nr. 2-6316 įgaliojimą mane atstovauti mano sūnui, Zenonui Jurgelevičiui.

Savo prašymą pagrįsdama LR CPK 443 str., 8 ir 9 d., teisinėmis normomis Kauno rajono apylinkės teismą prašau: 

1. Kad patikrinti ir patvirtinti šiame „Atsiliepime“ mano išsakytus argumentus apie mano brolio Juozo Aisroto (Eisroto) gyvenimą ir mirties aplinkybes – prašau iš Ypatingojo archyvo KGB skyriaus Vilnius, Gedimino 40 – 1 išreikalauti ir prie šios bylos prijungti duomenis apie mano brolio Juozo Aisroto (Eisroto) gyvenimą, suėmimą ir nužudymą.

2. Kad patikrinti ir patvirtinti mano šiame „Atsiliepime“ išsakytus argumentus apie 1/6 mano tėvo žemės valdos paveldėtojos Uršulės Eisrotaitės (Šiliauskienės) gyvenimą ir jos mirties datą – prašau iš LR Istorijos Archyvo išreikalauti visus duomenis apie ją. Ji buvo ieškovės Genovaitės Bublienės tėvo Motiejaus sesuo.

3. Kuomet Kauno rajono apylinkės teismas iš nurodytų archyvų išreikalaus mano prašomus rašytinius įrodymus – gerb. teismą prašau patikrinti ir nuspręsti – ar ieškovės Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitės Bublienės 2006-02-17 „Ieškinyje“ pateikti įrodymai yra nesuklastoti? (žr.: CPK 184 str.).

4. Kauno rajono apylinkės teismą taip pat prašau tiriant šią Civ. bylą taikyti Civilinio Kodekso 6.245-6.304 str., ir CK 1.137 str. 3 d., teisines normas.

5. Prašau, gerb. teismą leisti, kad mano interesus šioje byloje atstovautų 2003-05-05 mano išduotą ir notariškai patvirtintą (registro Nr. 2-6316) įgaliojimą mane atstovauti turintis mano sūnus Zenonas Jurgelevičius.

Pridedama:

1. Elzbietos Eisrotaitės gimimo akto išrašo Nr. 124 patvirtinta kopija.
2. Kauno apskrities valdytojo pavaduotojos Z. Kubilienės 1996-11-12 rašto Nr. 1255 kopija.
3. 1997-03-20 Kauno rajono mokesčių inspekcijos rašto Nr.04-18 kopija.
4. Žemės mokesčio mokėjimo kvito kopija.
5. Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A.Urbšio nagrinėtos Civ. bylos Nr. 2-910/95 „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ 1995-09-06 Sprendimo kopija.
6. Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos pareigūnės Kauno rajono apylinkės teismui pateikto prijungti prie Civ. bylos Nr. 2-910/95 „Eišroto Vinco žemės sklypo Ringaudų kaim. Atsidalinimo plano“ kopija.
7. 2003-05-05 Kauno apskrities viršininko administracijos „Posėdžio protokolo dėl Elzbietos Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo“ kopija.
8. 3 papildomos šio „Atsiliepimo“ ir prie jo pridedamu dokumentų kopijos.

Elzbieta Jurgelevičienė            Parašas.

Reklama