KAUNO RAJONO APYLINKES TEISMUI

IEŠKOVAS Genovaitė BUBLIENĖ (a/k xxxxxxxxxxx )
gyv. Pramonės pr. xx-xx, Kaune.

ATSAKOVAS Kauno apskrities viršininko administracija, esanti Sapiegos g.
10, Kaunas, kodas 8864448;

TRETIEJI ASMENYS Jurgelevičienė Elžbieta, gyv. Tabariškių k., Noreikiškių
apyl., Ringaudų kaimas;

dėl termino atstatymo, įsakymo panaikinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto
nustatymo;

IEŠKINYS

2005m. pabaigoje gavau Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr.
02-05-8829, kuriuo buvo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių man, Genovaitei
Bublienei, į mano prašyme nurodyto žemės savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės
Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno rajone. Įsakyme buvo nurodyta, kad
nuosavybės teisė man neatkurta dėl to, kad aš nepateikiau nuosavybės teisę
įrodančių dokumentų.

Manau, kad įsakymas yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl naikintinas, bei atnaujintinas
terminas valdymo faktą ir giminystės ryšį įrodantiems dokumentams pateikti.
Aš dar 1991m. pateikiau prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo senelio,
Vinco Eišroto, 4, 5 ha valdytą žemę, Kauno rajone, paveldėtą. Vėliau 1992 12 21
pateikiau prašymą atkurti nuosavybės teises natūra į mano tėvui Motiejui Eišrotui
priklausančią 3, 01 ha Mano žiniomis buvo pateikti visi reikiami dokumentai.
Mano, Genovaitės Bublienės (Aišrotaitės) tėvas yra Motiejus Aišrotas, mama-
Kristina Trukanavičaitė. Mano tėvo tėvas (mano senelis) buvo Vincas Aišrotas,
kas akivaizdu iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimo Nr. 37-E, kuriame
nurodyta kad Motiejus Aišrotų sūnus gimė 1891-01-18. Šį faktą patvirtina mano
gimimo liudijimas. Mano ir Povilo Bublio santuoka buvo sudaryta 1957-12-08.
Mano tėvas Motiejus Aišrotas mirė 1946-11-15.

Vincas Eisrotas mirė 1937-12-25. Vinco Eisroto ir Elžbietos santuoka buvo
sudaryta 1923-01-16.

Vincas Eišrotas Ringaudų kaime valdė 9, 03 ha žemės, ką patvirtina Kauno
valstybinio archyvo pažymėjimas Nr. A-1, kuriame nurodyta, kad 1935-1943
Garliavos valsčiaus žemės mokesčių mokėtojų byloje įrašytas Eisrotas Vincas
Ringaudų kaime turėjęs viso 9, 03 ha žemės. Šią žemę jis įgijo 1926-05mėn. pagal
žemės perleidimo aktą.

Vincas Eišrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų(mano tėvą), Oną Aišrotaitę,
Elžbietą Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą. Mirus Vincui Eišrotui, jo žemę paveldėjo trys
vaikai: mano tėvas Motiejus, Ona, ir Elžbieta. Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir
turto nepaveldėjo. Senelio mirties dieną, Ringaudų kaime, Kauno rajone galiojo
Napoleono kodeksas, pagal kurį žmona turto nepaveldėdavo, o įgydavo tik teisę
naudotis žeme, todėl žmona vyro žemės nepaveldėjo. Kadangi nėra išlikę visi
archyviniai dokumentai, todėl esu priversta prašyti teismo nustatyti juridinę
reikšmę turintį faktą, kad senelio žemę paveldėjo 3 vaikai po 3. 01 ha. žemės, t. y.
mano tėvas Motiejus Aišrotas nuosavybės teise valdė 3, 01 ha žemės Ringaudų
kaime, Kauno rajone.

Aš maniau, jog žemė ir po mirties priklausė seneliui, nes dar 1939 m.
dokumentuose užfiksuota, kad jis yra žemės mokesčio mokėtojas, todėl prašymą
pateikiau tiek į Vinco Eišroto, tiek į tėvo Motiejaus Eišroto paveldėtą 3, 01 ha
žemės. Tačiau teisininkai aiškina, jog žemė galėjo būti tik mano tėvo, nes atsirado
paveldėjimas po senelio mirties. Be to, šiuo klausimu yra suformuota teisminė
praktika.

Kreipiausi į Kauno rajono žemėtvarkos tarnybą pasidomėti dėl nuosavybės teisių
atkūrimo į valdytą žemę. Mane informavo, jog raštu atsiųs raštą, kuriame bus
nurodytą, ką dar papildomai reikia pateikti. Tačiau atsakymo nesulaukiau.
Kadangi dokumentai žemėtvarkos skyriuje pragulėjo nuo 1991 m. iki 2005m. iki
to laiko niekaip nebuvo informuota, kas rodo akivaizdų institucijos, nagrinėjančios
piliečių prašymus, neveikimą, todėl terminas atnaujintinas ir klausimas išspręstinas.
Fakto aplinkybes patvirtins liudytojai, kuriuos atsivesiu į teismo posėdį,.
Bylą vesiu ne per advokatę Sonatą Žukauskienę Sprendimo už akių priimti
negalima.

Vadovaujantis LR CK 1. 136-1. 138 str. LR piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str., LR CPK 444 str., LR
piliečių nuosavybė teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą įstatymo lOstr

PRAŠAU:

1. Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr. 02-05-8829
, kuriuo buvo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių man, Genovaitei Bublienei į
mano prašyme nurodyto žemės savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų
kaime, Ringaudų sen., Kauno rajone.
2. Atnaujinti man, Genovaitei Bublienei (a/k 43205300789 ) terminą paduoti
apskrities viršininkui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo Motiejaus
Eišroto žemę, pateikti valdymo faktą patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės
teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą 3, 01 ha žemės sklypą, esantį
Ringaudų kaime, Kauno rajone.
3. Nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimą tikslu, nustatyti juridinę reikšmę
turintį faktą, kad mano tėvas Motiejus Eišrotas nuosavybės teise valdė 3, 01 ha
žemės, esančios Ringaudų kaime, Kauno rajone.

Priedas: ieškinio kopijos, gimimo, santuokos ir mirties liudijimų kopijos, žyminio
mokesčio kvitas, archyvinių pažymų kopijos, atstovavimo sutarties kopija;

Parašas

Reklama