KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2006 m. rugsėjis 12 d.
Kaunas

Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant Vaivai
Liaubienei, dalyvaujant ieškovei Genovaitei Bublienei, jos atstovei advokatei S. Žukauskienei,
atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovui R. Šeškui teismo posėdyje išnagrinėjo
civilinę bylą pagal ieškovės G. Bublienės ieškinį atsakovui Kauno apskrities viršininko
administracijai su trečiuoju asmeniu Elžbieta Jurgelevičiene dėl termino atnaujinimo, įsakymo
panaikinimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir
Nustatė:

Ieškovė prašo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr.
02-05-8829, kuriuo buvo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių Genovaitei Bublienei į jos
prašyme nurodyto žemės savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų kaime, Ringaudų
sen., Kauno rajone; atnaujinti jai, Genovaitei Bublienei (a/k xxxxxxxxxxxx ) terminą paduoti
apskrities viršininkui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo Motiejaus Eišroto žemę,
pateikti valdymo faktą patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į
Motiejaus Eišroto valdytą 3, 01 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone;
nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimą tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad
jos tėvas Motiejus Eišrotas nuosavybės teise valdė 3, 01 ha žemės, esančios Ringaudų kaime,
Kauno rajone.
Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino bei ieškinyje nurodo, kad 2005m.
pabaigoje gavo Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr. 02-05-8829, kuriuo buvo
nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių Genovaitei Bublienei į jos prašyme nurodyto žemės
savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno rajone. Įsakyme
buvo nurodyta, kad nuosavybės teisė neatkurta dėl to, kad ji /ieškovė/ nepateikė
nuosavybės teisę įrodančių dokumentų.
Mano, kad įsakymas yra neteisėtas, nepagrįstas, todėl naikintinas, bei atnaujintinas
terminas valdymo faktą ir giminystės ryšį įrodantiems dokumentams pateikti. Paaiškino, kad dar
1991 m. pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo senelio, Vinco Eišroto, 4, 5 ha
valdytą žemę, Kauno rajone, paveldėtą. Vėliau 1992 12 21 pateikė prašymą atkurti nuosavybės
teises natūra į jos tėvui Motiejui Eišrotui priklausančią 3, 01 ha. Jos žiniomis buvo pateikti visi
reikiami dokumentai. Jos, Genovaitės Bublienės (Aišrotaitės) tėvas yra Motiejus Aišrotas,
mama-Kristina Trukanavičaitė. Ieškovės tėvo tėvas ( senelis) buvo Vincas Aišrotas, kas
akivaizdu iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymėjimo Nr. 37-E, kuriame nurodyta kad
Motiejus Aišrotų sūnus gimė 1891-01-18. Šį faktą patvirtina ieškovės gimimo liudijimas. Jos ir
Povilo Bublio santuoka buvo sudaryta 1957-12-08. Tėvas Motiejus Aišrotas mirė 1946-11-15.

Vincas Eisrotas mirė 1937-12-25. Vinco Eišroto ir Elžbietos santuoka buvo sudaryta 1923-
01-16.
Vincas Eisrotas Ringaudų kaime valdė 9, 03 ha žemės, ką patvirtina Kauno
valstybinio archyvo pažymėjimas Nr. A-1, kuriame nurodyta, kad 1935-1943 Garliavos
valsčiaus žemės mokesčių mokėtojų byloje įrašytas Eisrotas Vincas Ringaudų kaime turėjęs
viso 9, 03 ha žemės. Šią žemę jis įgijo 1926-05mėn. pagal žemės perleidimo aktą.
Vincas Eisrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų (ieškovės tėvą), Oną Aišrotaitę, Elžbietą
Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą. Mirus Vincui Eišrotui, jo žemę paveldėjo trys vaikai: ieškovės tėvas
Motiejus, Ona, ir Elžbieta. Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir turto nepaveldėjo. Senelio
mirties dieną, Ringaudų kaime, Kauno rajone galiojo Napoleono kodeksas, pagal kurį žmona
turto nepaveldėdavo, o įgydavo tik teisę naudotis žeme, todėl žmona vyro žemės nepaveldėjo.
Kadangi nėra išlikę visi archyviniai dokumentai, todėl yra priversta prašyti teismo nustatyti
juridinę reikšmę turintį faktą, kad senelio žemę paveldėjo 3 vaikai po 3. 01 ha. žemės, t. y.
tėvas Motiejus Aišrotas nuosavybės teise valdė 3, 01 ha žemės Ringaudų kaime, Kauno rajone.
Mano, kad žemė ir po mirties priklausė seneliui, nes dar 1939 m. dokumentuose užfiksuota,
kad jis yra žemės mokesčio mokėtojas, todėl prašymą pateikė tiek į Vinco Eišroto, tiek į tėvo
Motiejaus Eišroto paveldėtą 3, 01 ha žemės. Kreipėsi į Kauno rajono žemėtvarkos tarnybą
pasidomėti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į valdytą žemę. Ją informavo, jog raštu atsiųs
raštą, kuriame bus nurodytą, ką dar papildomai reikia pateikti. Tačiau atsakymo nesulaukė.
Kadangi dokumentai žemėtvarkos skyriuje pragulėjo nuo 1991 m. iki 2005m. iki to laiko
niekaip nebuvo informuota, kas rodo akivaizdų institucijos, nagrinėjančios piliečių prašymus,
neveikimą, todėl terminas atnaujintinas. Įvertinant tai, kad pagal teismo sprendimą nustatyta, kad
Miknevičius valdė 4 ha, sutinka su mažesniu žemės kiekiu, t. y. 2, 44 ha. Prašo ieškinį patenkinti
pilnai.
Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutinka ir prašo jį
atmesti. Jos atstovas paaiškino, kad palaiko atsakovo atsiliepime nurodytas aplinkybes.
Atsiliepime nurodoma, kad 1926 m. Žemės ūkio ministerija žemės perleidimo aktu perleido Vincui
Aišrotui, Mykolo 9, 0304 ha žemės sklypą. Vincui Aišrotui iki 1937m. gruodžio 2 d. (jo mirties)
Ringaudų kaime, Ringaudų seniūnijoje, Kauno rajone priklausė 9, 0304 ha žemės sklypas.
Prašymą atkurti nuosavybės teises į šio savininko žemės dalį- 3, 01 ha 1992 m. gruodžio 21 d.
pateikė Motiejaus Aišroto (Vinco ir Ievos Aišrotų sūnus) dukra, ieškovė Genovaitė Bubnienė.
įsiteisėjusiu Kauno rajono apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 6 d. sprendimu civilinėje
byloje Nr. 2-910/95 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Andrius Miknevičius iki 1940
m. asmeninės nuosavybės teisėmis valdė 4, 515 ha žemės. Pretendentams į A. Miknevičiaus žemę
nuosavybės teisės atkurtos ir sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti. Teismo
sprendimo aprašomojoje dalyje nurodoma, kad Vincas Eisrotas mirė 1937 m. ir jo žemės dalį
paveldėjo Ona Miknevičienė, kuri žemę perleido Andriui Miknevičiui.
Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono
žemėtvarkos skyrius 2005 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S6-1854 Genovaitei Bublienei pranešė, kad jai
išsiųstas Kauno apskrities viršininko 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 02-05-8829 „Dėl
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą“ ir Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus
vyresniosios specialistės Gražinos Jonikaitės pažyma. Taip pat ieškovė buvo informuota, kad
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo 10 straipsniu – piliečiams praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių,
kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas pateikti nuosavybės teises įrodančius
dokumentus gali būti atnaujintas.
Ieškovės Genovaitės Bublienės prašymas panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m.
rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 02-05-8829, kuriuo buvo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių jai, į
žemės savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų kaime, Ringaudų seniūnijoje, Kauno
rajone visiškai nepagrįstas. Tuo metu, kai įsakymas buvo priimtas, dokumentai, įrodantys
nuosavybės teises, pateikti nebuvo, be to, dar 2001 m. rugsėjo 19 d. Kauno rajono komisija dėl
žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą [rodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti
pripažino, kad esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti ir pasiūlė Elžbietai
Jurgelevičienei ir Genovaitei Bublienei kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto
nustatymo, tačiau šia teise pasinaudota nebuvo.
Ieškovė Genovaitė Bublienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsniu – piliečiams praleidusiems
nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti
atnaujintas, ieškinyje pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą pateikti valdymo faktą
patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Aišroto valdytą 3, 01 ha
žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Ringaudų seniūnijoje, Kauno rajone. Ieškovė nepagrįstai
nurodo, kad terminą praleido dėl to, jog nuo 1991 m. iki 2005 m. nebuvo informuota apie tai, kad
esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti. 2003 m. gegužės 5 d. ieškovės
Genovaitės Bublienės įgaliotam asmeniu Ramutei Bublienei dalyvaujant Kauno apskrities
viršininko administracijos posėdyje nagrinėjant Elžbietos Jurgelevičienės prašymą, buvo
paaiškintos aplinkybės dėl kurių nuosavybės teisės negali būti atkurtos E. Jurgelevičienei bei
ieškovei. Ši aplinkybė paneigia ieškovės teiginį, kad ji nuo 1991 m. iki 2005 m. nebuvo
informuota apie tai, kad esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti. Kauno
apskrities viršininko administracija mano, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis
laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku
realizuoti savo teises. Ieškovė Genovaitė Bublienė galėjo pasirūpinti, pasidomėti nuosavybės teisių
atkūrimu. Ta aplinkybė, jog ieškovė praleido terminą pateikti nuosavybės teises įrodančius
dokumentus, nes nebuvo informuota apie tai, kad esamų dokumentų nepakanka nuosavybės
teisėms atkurti, nepagrįsta ir negali būti laikoma svarbia termino praleidimo priežastimi.
Trečiasis asmuo Elžbieta Jurgelevičienė į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio
vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodo, kad nesutinka su ieškiniu.
Nurodo, kad ieškinyje netiksliai nurodytas jos /trečiojo asmens/ vardas, nes turi būti „Elzbieta“.
Pateiktas ieškinys turi turinio ir formos trūkumų. Ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka
tikrovės. 1937 metais, mirus tėvui V. Eisrotui, jo valdyta žemė buvo padalinta į šešias dalis: Po 1, 5 ha buvo paskirta Onai Miknevičienei /Eisrotaitei/, Uršulei Eisrotaitei /Miliauskienei/, Motiejui
Eisrotui / ieškovės tėvui/. Uršulė Eisrotaitė ir Motiejus Eisrotas savo paveldėtas žemes pardavė
Onai Miknevičienei. Taip atsirado jos vyro Andriaus Miknevičiaus valdyta žemėnauda. V. Eisroto
našlė /trečiojo asmens motina Elžbieta Eisrotienė/ ir du jos vaikai, t. y. trečiasis asmuo E. Eisrotienė ir Juozas Eisrotas paveldėjo likusias tris po 1, 5 ha ploto žemės valdos dalis ir tokiu būdu susiformavo kita 4,5 ha ploto žemėvalda.
Ieškinys tenkintinas pilnai.
Nustatyta, kad ieškovė Genovaitė Bublienė 1992-12-21 pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad pretenduoja į buvusio žemės savininko Eišroto Vinco, Mykolo žemės valdą, Ringaudų k., Noreikiškių sen., Kauno rajone- 9, 03 ha ploto /nuosavybės teisių atkūrimo byla psl. 32/.
Kaip matyti iš bylos medžiagos, žemės savininkas Eisrotas /Eisrotas/ Vincas nuosavybės teise
valdė 9, 03 ha žemės Ringaudų k., Kauno rajone /civilinės bylos 1. 79 – Lietuvos centrinio valstybės
archyvo pažyma/. Vincas Eisrotas mirė 1937-12-25 /b. 1. 6/. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų,
nuosavybės teisių atkūrimo bylos, po Vinco Eisroto mirties liko keturi vaikai: Motiejus Aišrotas
/ieškovės tėvas/, Ona Aišrotaitė, Elžbieta Aišrotaitė ir Juozas Eisrotas. Juozas Eisrotas vėliau žuvo.
Teismas sutinka su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad 1937 metais toje vietovėje /Ringaudų k.,
Kauno rajone/ pagal galiojantį Napoleono civilinį kodeksą, žmona vyro žemės nepaveldėdavo.
Todėl konstatuotina, kad po Vinco Eišroto mirties žemę paveldėjo jo vaikai – Motiejus, Ona,
Elžbieta /sūnus Juozas žuvo, todėl turto nepaveldėjo/. Todėl pagrįstas ir įrodytas ieškovės
reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos tėvas Motiejus Eisrotas iki
nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 3, 01 ha žemės, esančios Ringaudų k., Kauno rajone.
Įvertinant tai, kad įsiteisėjusiu Kauno rajono apylinkės teismo 1995-09-06 d. sprendimu nustatytas
juridinę reikšmę turintis faktas, kad Andrius Miknevičius / dukra Ona Eisrotaitė savo paveldėtą
žemės dalį perleido Andriui Miknevičiui/ iki 1940 metų valdė nuosavybės teise 4, 515 ha Vinco
Eišroto žemės, ieškovei tenkanti dalis sumažintina iki 2, 44 ha.
Dėl termino atnaujinimo
Ieškovės reikalavimas atnaujinti jai terminą paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo į tėvo Motiejaus Eišroto žemę, pateikti valdymo faktą patvirtinančius dokumentus dėl
nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą 3, 01 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų k.,
Kauno rajone tenkintinas visiškai.
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų
įstatyme nenurodomi kriterijai pripažinti termino praleidimo priežastis svarbiomis. Tokiomis
priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu
terminu atlikti tam tikrus veiksmus. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis
termino praleidimo priežastimis yra teismo diskrecijos teisė, todėl teismas šį klausimą sprendė
atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais
(CPK 3 straipsnio 7 dalis).
Kaip minėta, ieškovė yra padavusi prašymą /1992 metais/atkurti jai nuosavybės teisę į
buvusio savininko /jos senelio/ Vinco Eišroto žemę. Atsakovas Kauno apskrities viršininko
administracija mano, kad ieškovė terminą praleido neesant svarbioms priežastims. Su tokia išvada
teismas nesutinka. Kaip matyti iš Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus specialistės 2005-07-15 d.
pažymos Nr ĮP-492 /b. 1. 18/, valstybės įgaliota institucija daro išvadą, kad pagal pateiktus
dokumentus negalima tiksliai nustatyti, kas po Vinco Eišroto mirties 1937 m. paveldėjo likusią
žemės dalį 4, 515 /kitą 4, 515 dalį pagal teismo sprendimą nuosavybės teise valdė Andrius
Miknevičius/. Atsakovo atstovas teismo posėdyje taip pat pripažino, kad žemė galėjo būti
paveldėta testamentu, galėjo apeiti paveldėtojus. Tačiau pripažįsta, kad užtenka duomenų apie tai.
kad žemės savininkas Vincas Eisrotas nuosavybės teise valdė 9, 03 ha žemės. Kaip matyti iš
nuosavybės teisių atkūrimo bylos, 2001-09-19 Kauno rajono komisija pretendentams Genovaitei
Bublienei ir Elžbietai Jurgelevičienei pasiūlė kreiptis į teismą ar ieškoti papildomų dokumentų.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis pasiūlymas priimtas dėl buvusios žemės savininkės
Elžbietos Eišrotienės turėtos 4, 515 ha žemės. 2003-05-05 Kauno apskrities administracija nagrinėjo
Elžbietos Jurgelevičienės prašymą dėl žemės grąžinimo natūra /b. 1. 53-54/. Šiame posėdyje
dalyvavo ir G. Bublienės įgaliota atstovė R. Bublienė. Kaip matyti iš posėdžio protokolo turinio,
konstatuota tik susidariusi situacija tarp pretendenčių, tačiau iki 2005-09-09d /ginčijamas įsakymas
dėl nuosavybės teisės neatkūrimo/ ieškovės atžvilgiu individualus sprendimas priimtas nebuvo.
Teismas konstatuoja, kad valstybės įgaliota institucija -Kauno apskrities viršininko administracija
savo veiksmais / neveikimu /netinkamai įgyvendino ieškovės teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Ir
tai laikytina svarbia priežastimi, dėl kurios ieškovė praleido terminą.
Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą teismas taip pat atsižvelgė į prašomo
atnaujinti termino paskirtį, šioje byloje į Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atstatymo tvarkos ir sąlygų įstatymo nustatytą terminą, su kuriuo yra siejama ieškovės teisė į
nacionalizuotą tėvo turtą. Įstatymo 10 straipsnyje nustatytas prašymų bei giminystės ryšį įrodančių
dokumentų padavimo terminas buvo iš naikinamojo pakeistas į atnaujinamąjį, rodo įstatymo leidėjo
siekį užtikrinti socialinio teisingumo įgyvendinimą, kad maksimaliai visi asmenys galėtų
pasinaudoti restitucijos teise. Pabrėžtina, kad ieškovė, prašydama atnaujinti praleistą terminą,
siekia apginti pažeistą nuosavybės teisę, kuri yra viena iš pagrindinių žmogaus konstitucinių teisių,
įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje. Šiais išsakytais teisiniais argumentais
naikintinas ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-09-09 įsakymas, kuriuo neatkurta
nuosavybės teisė ieškovei.
Dėl trečiojo asmens Elžbietos Jurgelevičienės atsiliepime išdėstytų argumentų teismas
nepasisako. Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-09-09 įsakymu Nr 02-05-8830
Elzbietai Jurgelevičienei neatkurtos nuosavybės teisės į Vinco Eišroto turėtą žemę. Todėl šis teismo
sprendimas E. Jurgelevičienei nesukels teisinių pasekmių.

Nusprendžia:
Ieškinį patenkinti pilnai.
Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr. 02-05-882S
, kuriuo buvo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių Genovaitei Bublienei į nurodyto žemės
savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno rajone.
Atnaujinti Genovaitei Bublienei (a/k xxxxxxxxxxx ) terminą paduoti apskrities
viršininkui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo Motiejaus Eišroto žemę, pateikt
nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus
Eišroto valdytą 2, 44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone.
Pripažinti nustatytu juridinę reikšmę turintį faktą, kad Genovaitės Bublienės
tėvas Motiejus Eišrotas iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 2, 44 ha žemės, esančios
Ringaudų kaime, Kauno rajone.
Priteisti iš Kauno apskrities viršininko administracijos 100 litų žyminį mokestį
Genovaitei Bublienei bei 25, 20 litų pašto išlaidų valstybei.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kaune
rajono apylinkės teismą.

Reklama