Kauno rajono apylinkės teismui
Kęstučio g. 29, 44312 Kaunas

2006 m. balandis 24 d.

Trečiojo asmens Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006.
Jurgelevičienės Elzbietos
a.k. xxxxxxxxxxxxx
gyv. Kauno rajone, Tabariškių kaime

PRAŠYMAS DĖL RŪPINTOJO PASKYRIMO
Gerbiamas Teisme, 
Aš, Jurgelevičienė Elžbieta, esu gimusi 1923 m. lapkričio mėn. 18 d. Dėl mano amžiaus man sunku vaikščioti ir aš išvis negaliu važiuoti bet kokiu transportu (pajudėjus automobiliui man trūksta oro, neturiu kuo kvėpuoti, darosi bloga – toks pojūtis, kad tuoj pat sustos mano širdis). Todėl dėl itin blogo mano sveikatos stovio pati negaliu nei nuvykti surinkti Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 svarstyme mano teisėtiems interesams apginti man reikalingus rašytinius įrodymus – nei atvykti į patį šios bylos svarstymą Kauno rajono apylinkės teisme. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 3.279 „Veiksnaus asmens rūpyba“ straipsnis nustato, kad tokiu atveju mano prašymu man gali būti nustatyta rūpyba ir teismo nutartimi paskirtas rūpintojas (CK 3.279 str., 1 ir 2 d.), kuris sutinkamai su CK 3.240 str., yra atstovas pagal įstatymą ir todėl pagal CPK 52 ir 54 str., gali atstovauti teisme.
Mano interesus nuosavybės teisės klausimais iki atstovavimą teismuose reglamentuojančių teisės normų pakeitimo atstovaudavo mano sūnus Zenonas Jurgelevičius.. Tuo tikslu aš kelis kartus jam esu išdavusi notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti mano interesus. Paskutinį kartą notariškai patvirtintą įgaliojimą mane atstovauti (Registro Nr.2-612) naujam dešimties metų laikotarpiui Zenonui Jurgelevičiui aš išdaviau 2003-05-05. Šiame įgaliojime yra aptartos mano Zenonui Jurgelevičiui suteiktų teisių ir pareigų ribos.
Kadangi šios Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 siektinas rezultatas yra iš manęs atimti mano teisę į mano paveldimą nekilnojamąjį turtą, kadangi dėl itin blogo mano sveikatos stovio iš esmės nerizikuodama savo gyvybe negaliu nuvykti sudaryti pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį su savo sūnumi Zenonu Jurgelevičiumi ir kadangi dėl negalėjimo disponuoti savo paveldimu turtu mano finansinė padėtis yra vertintina „žemiau skurdo ribos“ (kas man neleidžia oficialius asmenis parsivežti į savo namus ir sudaryti minėtą sutartį) – aš Kauno rajono apylinkės teismą prašau:

1. Esamą mano teisinę situaciją Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 įvertinti LR Civilinio Kodekso 1,5 str. teisinių normų pagrindu ir mano sūnų Zenoną Jurgelevičių a/k xxxxxxxxxxxx paskirti mano rūpintoju remiantis ne turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartimi – bet mano 2003-05-05 Zenonui Jurgelevičiui išduotu, notariškai patvirtintu įgaliojimu atstovauti – registro Nr.2-612 , kadangi tai labiausiai atitinka šios Civ. bylos teisinę esmę. Tai užtikrintų galiojančių LR įstatymų teisinių normų (Civ., Kodekso 3.279 str.) vykdymą, t.y., praktinį įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str., 1 ir 2 d., bei LR Konstitucijos 29 str., mano konstitucinių teisių realizavimą. Tai savo ruožtu užtikrintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 6 str. garantuojamą mano teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.
2. Atidėti Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 svarstymą Kauno rajono apylinkės teisme iki bus iš atitinkamų valstybės institucijų gauti mano atsiliepime į ieškinį prašomi išreikalauti rašytiniai įrodymai.

Klaidos ištaisymas
Gerbiamą Kauno rajono apylinkės teismą atsiprašau dėl mano 2006 m. balandžio 8 d. atsiliepime į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 likusios nepastebėtos spausdinimo klaidos: minėto atsiliepimo datoje yra nurodyti 2004 metai, o turi būti: 2006 metai. Prašau teismą atsižvelgti į šį klaidos ištaisymą.

Pridedami dokumentai:
1. Zenono Jurgelevičiaus raštiškas sutikimas būti paskirtu mano rūpintoju.
2. 2003-05-05 Zenonui Jurgelevičiui mano išduoto įgaliojimo mane atstovauti (Registro Nr.2-612) notariškai patvirtinta kopija.
3. Trys šio prašymo kopijos.

Elzbieta Jurgelevičienė. Parašas.

Reklama