LAPIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

          LAPĖS, Kauno  raj. 54434, Mokyklos 2b. Tel. ( 8)-37- 554247   http://www.ltpv.narod.ru/2/

Kauno r. Savivaldybės Tarybai                                                                                  Lapės 2008-12-03

Prašymas

2008 m. pabaigoje slaptai, akiplėšiškai Kauno Apskrities žemėtvarkininkai paliko Kauno r. Lapių miestelio katalikų bendruomenę  perspektyvoje be parapijos namų: atėmė parapijos namams statyti skirtą bažnyčios žemę. Tai buvo jau ne pirmas bandymas apiplėšti Lapių tikinčiuosius. 2003 m. bendromis visų žmonių pastangomis su žiniasklaidos pagalba pavyko sustabdyti įsismarkavusius žemgrobius. Tačiau pralaukę kol aistros nurims, prieš mėnesį jie užbaigė savo šventvagišką darbą.

Metams bėgant, klebonija po truputį ėmė griūti. Ji pastatyta ant stataus šlaito skardžio. Pamatai suskilę, o dalis medinių konstrukcijų supuvę. Šalia stovintys ūkiniai pastatai dar tragiškesnės būklės. Jie griūna tikrąja to žodžio prasme. Klebonija be kanalizacijos, vandentiekio ir kitų komunikacijų. Ne vienoje komisijoje bei susirinkime buvo vieningai nutarta statyti naujus parapijos namus. Arkivyskupas S. Tamkevičius, apsilankęs klebonijoje ir pamatęs jos stovį, tarė: „jau laikas statyti naują.“

Statyti naujus parapijos namus toli nuo pagrindinių buitinių komunikacijų šaltinių, nelygioje nuokalnėje ir ant stataus skardžio, – tai labai trumparegiška, neekonomiška ir neracionalu. Lapių katalikų bendruomenė ketino ir ketina statyti parapijos namus lygioje vietoje, ant bažnyčios žemės, aukščiau dabartinės vietos, kuri iki šiol buvo laisva. Į ją nesikėsino Hitleris. Ją bažnyčiai paliko net Stalinas. Štai Lietuvos CV Archyvo pažymėjime, išduotame 1995 02 21 Nr.01-L rašoma, kad Žemės Ūkio Komisija 1940 09 01 nutarimu Lapių R. K. parapijai palieka nustatytą žemės normą – 3 ha. Kad ir kokie žiaurūs buvo įvairių laikų Lietuvos okupantai, Lapių parapija funkcionavo.

Tačiau dabartinės Nepriklausomos valstybės Savivaldybė ir Kauno Apskrities žemėtvarkininkai į 95% visų miestelio gyventojų pageidavimą nusispjauna. Jiems religiniai žmonių poreikiai visai nerūpi.

Kunigas gali gyventi ir Kaune, bute su visais patogumais. Atvykti tik Šv. Mišioms. Turtingi ratuoti ponai jį ten suras. Tačiau silpniausiam visuomenės sluoksniui  – vyresnio amžiaus žmonėms, pensininkams, ligoniams ir neįgaliesiems, – būtent tiems, kuriems kunigas labiausiai reikalingas, bus labai didelis sunkumas. 95% senjorų sudaro senutės. Tai vyresnio amžiaus moterų diskriminacija. Žemgrobių atlikta operacija yra ne tik diskriminacija, bet ir nusikaltimas prieš pačius silpniausius visuomenės narius. Kuo gi valstybei, prie kurios nepriklausomybės ir kūrimo prisidėjo vyresnioji karta, ji nusikalto, kad godūs valdininkai atima jiems galimybę turėti parapijos namus. Namus, pastatytus ant savos, prosenelių paaukotos žemės jų labui.  

Didieji Lietuvos valstybės vadai ir karžygiai suprato, kad tikėjimas į Dievą yra tautos moralės, tvirtumo ir ateities garantas. Jie statė bažnyčias, skyrė joms beneficiją. Lietuvių tautos priešai šitai taip pat žinojo ir visais būdais kenkė, naikino, niekino ir griovė Bažnyčią.

Kas tai per valstybė, kad gina ne vargšų, ligonių, neįgaliųjų, pensininkų, našlių interesus, o šventvagių? Kas tai per valstybė, kuri apiplėšia bažnyčią? Kas tai per valstybė, kuri nepaiso viso miestelio žmonių interesų? Kas tai per valstybė, kuri taikos metais palieka parapiją be kunigo ir parapijos namų?

 

Žemgrobiai kaltina kleboną, kad netvarkė dokumentų, nesikreipė dėl žemės. Arba norėjo susigrąžinti visą žemę. Taip, pačioje pradžioje buvo kreiptasi dėl visos žemės, bet vėliau kalba ėjo tik dėl sklypelio statyti parapijos namams ir kelių kvadratų Laisvės paminklui atstatyti.

1991 12 15 Lapių klebonas (aptarnaujantis iš Vilijampolės parapijos) kun. Lionginas Vaičiulionis kreipėsi į Žemės Reformos Komisiją, kad būtų sugrąžinta bažnyčios žemė ir altarijos namas.

Kauno r. Savivaldybės Administracija 1996 05 03 nr.259 Lapių klebonui R. Skrinskui rašo: ,,Jūsų prašymas (dėl žemės grąžinimo) išnagrinėtas. Informuojame, kad šiuo metu negalima grąžinti bažnyčiai žemės, kadangi nėra norminio akto, kurio pagrindu būtų galima grąžinti žemę religinėms bendrijoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 12 05 nutarimu Nr. 532 „Dėl bažnyčių (religinių konfesijų ir jų institucijų) žemės“ 1.1 punktu, turite pateikti Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą, kartu pridėdami žemės nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kurių pagrindu bažnyčios žemė bus priskiriama neprivatizuotinai žemei.“ Administratorius Z. Puišys.

Kun. Robertas Skrinskas pagal Kauno r. nurodymą pateikė Domeikavos agrarinei tarnybai prašymą. Štai koks buvo gautas atsakymas:

,,Lietuvos Respublika, Kauno Apskrities valdytojo administracija, Žemės ūkio valdyba, Domeikavos agrarinės reformos tarnyba. 1996 05 14 Lapių parapijos kunigui p. Skrinskui

Domeikavos seniūnijos agrarinės reformos tarnyba informuoja, kad pagal šiuo metu galiojančius Vyriausybės nutarimus, bažnytinės žemės negrąžinamos. Priėmus Vyriausybei įstatymą dėl bažnytinių žemių grąžinimo, Jums priklausanti žemė bus sugrąžinta. Lietuvos R.V. nutarimas Nr. 532  1991.12.05 Domeikavos ART viršininkas J. Žemaitis.“

2003 m. birželio 21 d. Lapių klebonas parašė Kauno rajono Savivaldybei Pranešimą „Dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto prichvatizavimo.“

2003m. birželio 21d. Lapių klebonas parašė pareiškimą Domeikavos Žemėtvarkos skyriaus Viršininkui dėl Lapių bažnyčios žemės neteisėto nusavinimo: „Prašom panaikinti 1998 m. neteisingai nustatytas žemės ribas ir atkurti teisingumą, – Lapių bažnyčios žemę priskirti Lapių bažnyčiai.“

Iš Kauno r. Tarybos nario, buvusio mero D. Jankausko, kuris patvirtino 1998 m. mokyklos reikmėm žemės sklypo dydį 2003 06 23 Paklausimo Savivaldybei: „Dar 1998 m. prie senos medinės mokyklos, kaip veikiančios, rajono savivaldybės architektų buvo suformuotas ir mero potvarkiu patvirtintas žemės sklypas tokio dydžio, koks buvo reikalingas mokyklos reikmėms, t.y. mokinių popamokinei veiklai, kūno kultūros užsiėmimams, kitiems renginiams. Mokykla naudojosi anksčiau bažnyčiai priklausiusia žeme.

Dabar, kai mokiniai iš seno medinio pastato iškelti ir pamokos vyksta kitose patalpose, nesuprantamas skubotas jau minėto mokyklos sklypo matavimas ir ribų ženklinimas apeliuojant į 1998 m. patvirtintą detalųjį planą. Kiek man žinoma, savivaldybė dar nėra priėmusi sprendimo dėl tolesnio atlaisvinto medinio mokyklos pastato panaudojimo, pardavimo ir pan.

Būtų nedora ir neteisinga bažnyčios atžvilgiu prisidengiant nebeatitinkančiais esamos situacijos detaliaisiais planais bei savivaldybės sprendimais siekti sudaryti sąlygas kažkam, ne Lapių bendruomenei, pasinaudoti bažnyčios žeme. Teisingiausias sprendimas šiuo metu būtų nebereikalingą mokyklai žemę suteikti Lapių bažnyčiai.“

2003-06-26 Pareiškimas Lapių bendruomenės komitetui, Kauno rajono administracijos direktoriui:

  „Prašome Lapių bažnyčiai priklausančios žemės neprivatizuoti, palikti bažnyčiai, nes klebonijos pastatas ir kiti ūkiniai trobesiai yra griūvantys. Statiniai stovi ant stataus šlaito, dėl erozijos atsirado skilimai. Bažnyčios Pastoracinė Taryba ketina ieškoti rėmėjų parapijos ir klebonijos namų perkėlimui į aukštesnę vietą. Klebonijoje nėra jokių komunikacijų. Remiantis LR Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu 2002-11-05 Nr.IX-1171 l str., 7str. Papildymo 2 dalimi, (valstybės Žinios 112).“ Pasirašė klebonas ir 51 parapijietis.

2003 06 26 Kauno r. savivaldybės administracija laišku nr. 03-02-15-867 atsakė Stepui Linkevičiui:

„Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 d. įsakymu Nr. 508 sudaryta komisija peržiūrės žemės sklypo ribas ir plotą, reikalingą buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos pastatui eksploatuoti. Klausimas dėl sklypo dydžio ir ribų peržiūrėjimo 2003-06-26 bus svarstomas Lapių seniūnijos bendruomenės tarybos posėdyje. (…) Komisija, įvertinusi bendruomenės tarybos nuomonę ir išnagrinėjusi situaciją vietoje, pateiks išvadas.

Kauno  rajono  Urbanistikos  skyrius,   remdamasis  bendruomenės  tarybos   siūlymu  ir komisijos išvadomis, klausimą dėl buvusios Lapių miestelio pagrindinės mokyklos sklypo dydžio ir ribų teiks svarstyti artimiausiam Kauno rajono tarybos posėdžiui. Tarybos sprendimo nuorašas bus persiųstas Kauno apskrities viršininko administracijai galutiniam patvirtinimui. PRIDEDAMA: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-06-23 įsakymo Nr. 508 nuorašas-1 lapas, 1 egz. Administracijos direktorius Stasys Bizulis“.

Kauno r. savivaldybės administracijos atstovo ir Lapių mst. bendruomenės atstovų susirinkimo, įvykusio 2003 06 27 Lapių mst. PROTOKOLAS:

„Susirinkime dalyvauja Kauno r. administracijos direktoriaus 2003 06 24 įsakymu paskirtos komisijos nariai, Lapių mst. bendruomenės nariai ir parapijos klebonas R. Skrinskas.

Svarstyta: žemės sklypo (1,3 ha ploto) naudojamo ir 1998 08 17 Kauno r. valdybos sprendimu Nr. 304 patvirtinto Lapių pagrindinei mokyklai tolesnis likimas.

Buvo išklausytos visų nuomonės, pasiūlymai ir pageidavimai, paaiškinti žemės sklypų grąžinimo bažnyčiai teisiniai aspektai.

Nutarta: 1. Kreiptis į Kauno r. savivaldybės tarybą su prašymu performuoti Lapių mst. pagrindinės mokyklos sklypo dydį ir ribas, atsižvelgiant į bažnyčios pastoracinės tarybos 2003 06 26 pareiškimą.“

2003 06 27 rajono laikraštis „Naujosios tėviškės žinios“ rašė: „Vakarykščiame posėdyje bendruomenės komitetas pritarė klebono prašymui. Kauno r. savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į šią nuomonę ir sumažinti prie buvusios mokyklos suformuotą sklypą parapijos bažnyčios naudai.“

2003 07 02 rajono laikraštyje „Naujosios tėviškės žinios“ žurnalistas Viktoras Trofimišinas rašė: „Žemės sklypo prie Lapių klebonijos formavimas truks ilgiau, nei manyta, nes iškilo teisinių nesklandumų. Savivaldybės administracija (…) pateikė parapijai palankaus sprendimo projektą rajono Tarybai. Pirmadienio Tarybos posėdyje išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas. (…) išaiškėjo, kad tai padaryti trukdo teisiniai kliuviniai. Norint sumažinti mokyklos žemės sklypą, reikia pakeisti pastato paskirtį, t.y. nustatyti, kad jis naudojamas ne mokymo reikmėms. Prieš keičiant pastato paskirtį būtina pastatą įteisinti. O įteisinti jį galima tik tada, kai įteisintas yra jam priskirtas žemės sklypas. Žodžiu, užburtas ratas. Ieškoti šios problemos sprendimo būdų dabar įpareigoti Ekonomikos skyriaus specialistai.“

2003 07 17 raštu Nr. 78-08-R-6183 LR Švietimo ir mokslo ministerija atsiuntė tokį atsakymą: „…Atlikus teisinę registraciją, buvęs Lapių pagrindinės mokyklos pastatas bus perduotas steigėjui – Kauno rajono tarybai, kuri svarstys pastato ir žemės panaudojimo klausimus. Todėl žemės klausimu turėtumėte kreiptis į mokyklos steigėją – Kauno rajono savivaldybės tarybą arba Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis.“

 

Ir tuomet, kai atrodė lapiečiai iškovojo tą sklypelį, įvyksta radikalus persilaužimas: Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas, matyt su Kauno apskrities žemėtvarkininkų pagalba, kerta nokdauną Lapių parapijiečiams. 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 925 religinėms bendruomenėms leidžia privatizuoti žemę „tik prie pastatų ir kiek būtina jiems eksploatuoti“.  Po to Kauno Apskrities Administracija atsiunčia arogantišką atsakymą ir dar užsipuola kleboną, kad netvarko žemės, bet veidmainiškai nutyli, jog patys žada jam grąžinti žemę ,,tik po pastatais“. O apie sklypelį, skirtą parapijos namams statyti nė neužsimena. O Kauno r. Taryba laukto nutarimo, sprendimo nepadaro.

 

2003 08 04 raštu Nr. 4-1161 Kauno apskrities viršininko Administracija rašo:

„Vykdydami Ministro Pirmininko pavedimą kartu su Žemės ūkio ministerija išnagrinėjome persiųstą Lapių klebono kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko 2003 m. birželio 21 d. pranešime keliamą klausimą dėl Lapių bažnyčiai priklausiusios žemės grąžinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ (Žin.,1998,Nr.33-882) 6 punktu apskričių viršininkai buvo įpareigoti pagal ministerijų, kitų valstybės institucijų, miestų ir rajonų savivaldybių pateiktus duomenis patvirtinti valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų žemės, miškų ir vandens telkinių plotus. Kauno rajono valdyba 1998 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno rajono valdybos 1998 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios“ nustatė, kad Lapių pagrindinės mokyklos teritorijos žemės sklypas yra 1,3 ha. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m.gruodžio 31 d. įsakymu Nr.05-8064 „Dėl valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planų patvirtinimo (Kauno r.)“ patvirtino Lapių pagrindinės mokyklos valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotą – 1,3 ha. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kurį Kauno apskrities viršininkas patvirtino 2000 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.02-05-4225 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo (Kauno r.)“, pažymėtas Lapių pagrindinės mokyklos žemės sklypo plotas (1,3 ha) ir ribos, taip pat pažymėtas Lapių bažnyčios naudojamas žemės (0,5 ha) sklypas.

Perkėlus Lapių pagrindinę mokyklą į kitas patalpas, Kauno rajono savivaldybė dar nėra išsprendusi pastato paskirties klausimo, tačiau Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.508 sudaryta komisija, kartu su Kauno apskrities viršininko administracija bei Lapių miestelio bendruomene ir dalyvaujant klebonui R.G.Skrinskui, nagrinėjo klausimą dėl buvusios mokyklos pastatui eksploatuoti reikalingo žemės sklypo ribų ir Kauno rajono tarybai pasiūlė pripažinti netekusia galios tą Kauno rajono valdybos 1998 m.rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr.304 „Dėl visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų ir valstybės išperkamų ir neprivatizuojamų plotų patvirtinimo bei Kauno r. valdybos 1998 m.gegužės 13 d. sprendimo Nr.193 pripažinimo netekusiu galios“ dalį, kuria nustatyta, kad Lapių pagrindinės mokyklos plotas yra 1,3 ha, siekiant kad Kauno apskrities viršininkas galėtų patikslinti valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus.

Pažymėtina tai, jog pagal Kauno apskrities Lapių valsčiaus Lapių dvaro su I ir II sklypais parceliacijos planą, padarytą 1926/7 metais matininko Albino Stančiausko, Lapių bažnyčios sodybos žemės buvo 3,4830 ha, kurios ribose apie 0,3 ha užimta buvusios mokyklos stadionu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.925 (Žin., 2003, Nr.71-3239) patvirtintų Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių 2 punktu nustatyta, jog religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijų planavimo dokumente, šiuo atveju – Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte.

Siūlome Jums, vadovaujantis Valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai kreiptis į Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių dėl faktiškai naudojamo bažnyčios žemės sklypo įteisinimo. Viršininko pavaduotojas Jonas Kurlavičius“.

   2004 06 26  Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriui Kęstučiui Virbickui buvo išsiųstas tokio turinio Prašymas: „Dėkojame Jums už 2004-06-07 d. laišką Nr. 4D-2003/04-944/3D-2364.

Jūsų išvardintą dokumentaciją surinkau ir pagal Jūsų nutarimo 2 punktą per Lapių seniūną Rimantą Stankų pasiunčiau nurodytiems adresatams. Lapių seniūnas informavo, kad Lapių senosios mokyklos nuosavybė perduota Turto fondui.

Prašau padėti, kad Turto fondas neparduotų Lapių klebonijos sklypo. Tuomet neliktų vietos statyti Lapių klebonijai, nes senoji avarinės būklės ir stovi ant stataus šlaito. Mes tikime, kad imsitės reikiamų priemonių ir nereikės kreiptis į tarptautines organizacijas, tuo pagrindu, kad vietos valdžia palieka bažnyčią perspektyvoje be klebonijos. Su pagarba – Lapių Šv. Jono Krikštytojo katalikų parapijos bendruomenė vardu – Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas“

 

Kad valdininkai sąmoningai vilkino ir neketino grąžinti reikiamo dydžio sklypo Lapių katalikų bendruomenei liudija panaši parapijiečių kovos kita istorija. Lapių šviesiausi žmonės 20 metų kovojo, kad būtų atstatytas Laisvės paminklas. Žmonės buvo maitinami biurokratiniais pažadais. Žemiau pateikiamas tokio apgaulingo rašto pavyzdys. Atsakoma, kad bus „viešas svarstymas“, „skelbiama laikraštyje“, o tuo pat metu aikštė prieš bažnyčią ir kapines, skirta automobiliams pastatyti, buvo jau privatizuota. Tai atsiskleidė po „komandos iš viršaus“, kai buvo įsakyta valdininkams nedaryti trukdžių Laisvės paminklo atstatymui ir pašalinti garažą. Pasirodė, kad paminklo vis dar negalima atstatyti, nes  aikštės žemė buvo jau privatizuota. O žmonės buvo mulkinami taip:

„Stepui Linkevičiui 2008-04-14 Nr. S6- /1064 DĖL BAŽNYČIOS ŽEMĖS

Informuojame, kad Kauno apskrities viršininko administracijos pavedimu išnagrinėjome Lapių parapijos tikinčiųjų bendrą prašymą dėl sklypų formavimo. Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai, dalyvaujant Lapių seniūnijos seniūnui ir Kauno rajono savivaldybės administracijos ekologui, vietoje apžiūrėjo numatomo formuoti žemes sklypo prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos ribas. Apžiūros metu prieita vieningos nuomonės, kad prie pastatų formuojamas sklypo ribas reikalinga patikslinti, kartu užtikrinant galimybę parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Kadangi žemės sklypo ribos prie Masteikių žemės ūkio bendrovės valgyklos pastato dar nėra patvirtintos teritorijų planavimo dokumentuose, t. y. Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, šios kadastro vietovės projekto autorė Skina Mauručienė yra informuota apie Jūsų prašymą, kad rengiant Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir formuojant ribas užtikrintų galimybę Lapių parapijos tikintiesiems netrukdomai prieiti ir privažiuoti iki maldos namų. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Lapių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo metu suformuotų sklypų ribų bei ploto viešas svarstymas yra organizuojamas Domeikavos seniūnijos patalpose, adresu: Taikos g. 1, Domeikavos k., Kauno r., todėl siūlome dalyvauti šio projekto viešame aptarime kartu su atsakingais už projekto rengimą darbuotojais. Projekto viešo svarstymo data skelbiama laikraštyje „Naujos Tėviškės žinios“, Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje http://www.kaunas.aps.lt bei seniūnijos skelbimų lentoje. Vedėjas (parašas) Tautvydas Tamošiūnas.“

 

Lapių tikintieji, ypač senyvi, yra diskriminuojami, nes jie užprogramuojami likti be vietos kunigo. Be to, našlių skriaudimas yra Dangaus keršto šaukianti nuodėmė.

Lapių katalikų bendruomenė yra diskriminuojama, nes užprogramuojama likti be parapijos namų, jiems atimama teisė statytis parapijos namus ant nuosavos žemės.

Lapių katalikų Bažnyčia yra diskriminuojama, nes nusavinamas jos gyvavimui ir veikimui reikalingas žemės sklypas.

 Lapių katalikų bendruomenė yra diskriminuojama, nes kažkokio svetimo ateivio gobšumas statomas aukščiau visos vietinės bendruomenės intereso.

Lapių žmonės yra diskriminuojami, nes jiems teisėtai, pagal veikiančius įstatymus valdininkai nesiūlo tą sklypelį išsinuomoti, ar kitaip gauti, o atėjūnui žemę grąžina neprivatizuojamoje sanitarinėje kapinių zonoje.

Prašome užtikrinti galimybę Lapių katalikų bendruomenei normaliai funkcionuoti: sugrąžinti šventvagiškai „prichvatizuotą“ sklypą, kad parapija turėtų galimybę pasistatyti parapijos namus.

Prašome užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos, Tarptautiniai ir ES teisės aktai galiotų Lapių bendruomenei. Kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis būtų gerbiamas. 

Prašome nutraukti Lapių katalikų bendruomenės diskriminaciją.

Prašome imtis priemonių, kad šventvagiai nediskredituotų Lietuvos Respublikos pareigūnų vardo.

Turime viltį, kad su Jūsų pagalba teisingumas triumfuos.

Su pagarba Lapių klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Reklama