Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos

Priimamojo Raštinė

GAUTA

2007-03-09 Nr. g-2007-2649

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Antikorupcinės Komisijos Pirmininkui

Rimantui Jonui Dagiui

 

Zenono Jurgelevičiaus

gyv. Jaunimo 28 Ringaudai

Kauno rajonas LT 53336

 

  2007 m. kovo 8 d.

 

PRAŠYMAS

 

Gerbiamas LR Seimo Antikorupcinės Komisijos Pirmininke,

 

Kreipiuosi į Jus, kaip į turinčios teisę ir juridinę galią sustabdyti valdininkų vykdomą savivalę valstybinės institucijos vadovą. Jau šešiolika metų niekieno nekontroliuojami ir neatsakydami prieš įstatymą už savo vykdomą savivalę – Lietuvos valstybėje siautėja žemėtvarkininkai. Jie nuolat nebaudžiami vykdo Lietuvos Respublikos įstatymams ir LR Konstitucijai prieštaraujančias veikas. Savivaliaujančių žemėtvarkininkų aukos savo prigimtines teises negali apsiginti nei Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, nei Lietuvos Respublikos visų lygių teismuose. Kadangi asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju – jeigu tas asmuo turi galimybę ją realizuoti – tai reiškia, kad teisėtų žemės savininkų teises Lietuvos Respublikos teisėsaugos sistema negina.

Mano šiame „Prašyme“ pateikiamas konkretus žemėtvarkininkų savivalės pavyzdys – yra tik vienas epizodas, iš Kauno apskrityje,  Kauno rajone, Ringaudų gyvenvietėje valdininkų jau šešiolika metų nuolat vykdomos visuotinės savivalės. Ta savivalė pasireiškia šimto trisdešimt aštuonių ha žemės  ploto atėmimu iš teisėtų žemės savininkų – prieškarinės Lietuvos valstybės nepriklausomybės kovų savanorių tiesioginių palikuonių ir giminių. Prisidengdami žinomai neteisingų žinių pagrindu pagrįstais, niekuomet teisiškai nenutrūkusių daugumos LR piliečių nuosavybės teisių „atkūrimą“ reglamentuojančiais 1991-06-18 specialiuoju  įstatymu Nr. I-1454 ir (nuo) 1997-07-01 – specialiuoju įstatymu Nr.VIII-359,  bei kartu su jais vykdomu LR žemės reformos įstatymu – valdininkai jau 16 metų  savo nuožiūra nulemia teisėtų žemės savininkų likimus. Tokia valdininkų nuomonės visagalybė yra visiški nesuderinama su pasaulyje visuotinai priimtais civilinės teisės pagrindais, kurie nustato, kad: įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Šios imperatyvios teisės normos yra įtvirtintos LR Konstitucijos 29 str., 1 dalyje, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 1 straipsnyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 14 straipsnyje ir LR CK 1.5 str.

  Nuo LR teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises pažeidžiančių valdininkų savivalės – mes gynėmės organizuotai, apsijungę į visuomenines organizacijas. Ne kartą kreipėmės į visas LR valdžios ir valdymo bei teisėsaugos institucijas – tačiau likome neišgirsti. Išsami ir argumentuota  informacija apie Kauno rajone Ringaudų gyvenvietėje vykstantį piliečių žemės išgrobstymą 2005 m., rudenį buvo išspausdinta dienraštyje „Lietuvos Aidas“ ir yra paskelbta internete, laisvame informaciniame portale www.straipsniai.lt , rubrikoje: „Žmogaus teisės“ esančiame penkių dalių straipsnyje: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje?“ LR teisėsauga į paviešintas neteisėtas valdininkų veikas visiškai nereaguoja. Šis LR teisinės sistemos neveikimas ir yra ta priežastis – kuri mus privertė kreiptis į Jus.

Pagal galiojančius LR įstatymus Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m., vyksta piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Elzbieta Jurgelevičienė Kauno rajono (tuometinės) Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybai laiku pateikė visus reikalingus dokumentus  nuosavybės teisių atkūrimui (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13) – tačiau niekuomet ir niekas net nebandė jai tas teises „atkurti“ ir jos paveldimą žemę (jai) sugrąžinti natūra. Vietoje 1991-06-18 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (AT) priimtame LR įstatyme Nr. I-1454 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ir 1997-07-01  LR Seimo priimtame „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme” Nr.VIII-359 numatytų žemės sugrąžinimo natūra (teisėtam savininkui) jos buvimo vietoje veiksmų – Kauno rajono (ir vėliau) Kauno apskrities žemėtvarkininkai jau antrą dešimtmetį nuolat vykdo savo savivalę. Šis konkrečios valdininkų savivalės pavyzdys susideda iš penkių, su pavydėtinu nuoseklumu vykdomų, valdininkų bandymų atimti Elžbietos Jurgelevičienės paveldimą žemę ir ją išparduoti sklypais individualioms statyboms. Tuo tikslu žemėtvarkininkai taikė ir taiko dviprasmiškus, leidžiančius visiems vienodą teisę pakeisti valdininkų valia  1991-06-18 LR įstatymą Nr. I-1454 ir 1997-07-01  LR įstatymą Nr.VIII-359. Šių įstatymų priėmimas yra pagrįstas žinomai neteisingomis žiniomis (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.2 iki Nr.2.5) ir todėl jie (tokios redakcijos – kokios jie yra) iš viso negalėjo būti priimti ir taikomi LR teisinėje praktikoje. Šį mano teiginį patvirtina pridedamo dokumento Nr.2.6 tekstas. Tai Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-3066), kurio II dalies 7 str., 3 punkte nustatyta, kad: „Pirmumo teisė (gauti konkrečią žemę) steigiant valstiečio ūkį – priklauso teisėtiems tos žemės paveldėtojams…“ Jeigu sovietinės okupacijos periodo pabaigoje teisėti žemės savininkai (dėl kartų kartos) buvo teisėtais žemės valdų paveldėtojais – tai nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas juos jokiu būdu negalėjo paversti: „pretendentais į nuosavybės teisių atkūrimą“.

 

Pirmasis Kauno rajono žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę įvyko 1991 m., ir pasireiškė kaip tos žemės paskyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamą dokumentą Nr.4.2 – Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84). Kadangi toks žemės paskyrimas atvirai prieštaravo 1991-06-18 LR įstatymui Nr. I-1454 – tai Kauno rajono vyriausiasis prokuroras S. Brinevičius jį užprotestavo ir pateikė ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui (žr., pridedamus dokumentus Nr.4.3; 4.4 ir 4.1).  Tuomet Kauno rajono valdyba  priėmė Potvarkį Nr. 527 – kuriuo panaikino žemės skyrimą Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamus dokumentus Nr.4.5; 4.6 ir 4.7). Nuo to laiko sklypų skyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui neturi jokio teisinio pagrindo ir yra grindžiamas tik valdininkų savivale.

 

Antrasis Kauno rajono valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę vyko 1993 – 1995 m. Jis pasireiškė valdininkų bandymu pasitelkti į pagalbą mokesčių  inspekciją ir teismuose įrodyti, kad E. Jurgelevičienė savavališkai ir neteisėtai užėmė  valstybinę žemę (žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.7.1 iki Nr.7.20). Šis valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas jiems taip pat baigėsi nesėkmingai. E. Jurgelevičienės valdoma, jos paveldima žemė buvo priskirta grąžintinai ir apmokestinta normaliu mokesčių tarifu (žr., pridedamus dokumentus Nr.7.21; 7.22 ir 7.23). Tai sąlygojo ir sukūrė naują E. Jurgelevičienės nekilnojamojo turto paveldėjimo teisinę situaciją, kadangi LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime išaiškino, kad (citatos pradžia):

„…Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu“(citatos pabaiga).

 Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  1990-03-11, E. Jurgelevičienė  iki 1998 m., faktiškai valdė savo paveldimą žemės valdą, toje valdoje augino žemės ūkio produkciją ir  valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymu – už tai valstybei mokėjo nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai įrodo – kad faktiniu  savo šeimos žemės valdos valdytoju iki 1998 m., buvo E. Jurgelevičienė – o ne valstybė. Kadangi ji pati faktiškai valdė niekuomet netapusią valstybės nuosavybe savo paveldimą žemės valdą – tai vėlesnį tos žemės valdos E. Jurgelevičienės vykdyto faktinio  valdymo nutraukimą  neleidžia E. Jurgelevičienei faktiškai valdant savo žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir dabar tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo metu LR įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos. Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.  Todėl vykdydami vėlesnį E. Jurgelevičienės žemės valdos išgrobstymą – Kauno apskrities valdininkai grubiai pažeidžia minėtas imperatyvias teisės normas.

 

Trečiasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę įvyko 2003-05-13, Kauno apskrities viršininkui Valentinui Kalinauskui Įsakymu Nr.V-213 atsisakius E. Jurgelevičienei atkurti nuosavybės teises į  jos paveldimą žemės valdą (žr., pridedamus dokumentus: nuo Nr.9.1 iki Nr.9.3.2). Kadangi šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos atėmimo  bandymas buvo pagrįstas pridedame dokumente Nr.9.2.2 (Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo)  paviešintu neteisėtu  sklypų skyrimu Ringaudų  gyvenvietės plėtimui  – tai jį įgyvendinti taip pat nepavyko. Minėtame  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo – buvo nurodytos žemės sklypų išpardavimo datos. Tos datos  nenuginčijamai įrodo  Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų  (bei jiems talkinančių kitų Lietuvos valstybės institucijų pareigūnų) vykdomą  visišką nesiskaitymą su LR galiojančiomis teisės normomis – tame tarpe ir su turinčiu  įstatymo galią LR Konstitucinio teismo Nutarimu  1994-05 -27 byloje Nr.12/93 – kuriame kaimo gyvenviečių plėtimas pripažįstamas prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. Informacija  apie tai yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.6.1 iki 8.3.

 

Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad  nepasisekus teisingumą apginti civiline tvarka – E. Jurgelevičienės įgaliotas atstovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas (žr., pridedamus dokumentus  Nr.9.4; 9.4.1 ir 9.4.2).  Tačiau E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų įvykdytus teisės pažeidimus ir nutraukti jų vykdomas neteisėtas veikas (reg., Nr.5-J-38) – Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus Linas Šarkys 2003-08-22  persiuntė Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai – kurios veiksmai buvo skundžiami)

2000-02-25 LR Ministras Pirmininkas A. Kubiliaus nusiuntė prašymus Kauno apskrities viršininkui K. Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės interesų apgynimo (žr., pridedamą dokumentą Nr.8.4). Į šį prašymą  nereagavo ne tik Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, bet ir Kauno rajono apylinkės prokuroras S. Brinevičius. Tai įrodo, kad LR ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai neatlieka savo tiesiogines pareigas.

 

 

Ketvirtasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę įvyko 2005-09-09, Kauno apskrities viršininkui Zigmantui Gediminui Kazakevičiui Įsakymu Nr.02-05-8830 E. Jurgelevičienei neatkūrus nuosavybės teises į E. Jurgelevičienės paveldimą žemės valdą (žr., pridedamą dokumentą Nr.9.5.1). Iš kitų, prie šio Kauno apskrities viršininko Įsakymo pridėtų dokumentų turinio (žr., pridedamus dokumentus Nr.9.5 ir 9.5.2) matosi, kad šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės atėmimo bandymas buvo pagrįstas 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP- 493 apie tai, kad  E. Jurgelevičienė  žemėtvarkos tarnyboms laiku nepateikė  visus, žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus. Įrodymai, kad  minėta specialistė Pažymoje Nr.ĮP- 493 įrašo ir savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis – yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13. Todėl ir šis žemės atėmimo bandymas (to atėmimo)  teisėtumo įvaizdžio nesukūrė.

 

Penktasis bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę vyksta dabar ir jame dalyvauja privalantys bekompromisiškai ginti teisingumą Kauno rajono apylinkės, Kauno apygardos ir Lietuvos aukščiausiojo teismų teisėjai. Šį mano teiginį būtų galima laikyti nepagrįstu – jeigu nagrinėjant bylą tuose teismuose nebūtų buvę įvykdyti daugybiniai materialinės bei procesinės teisės normų taikymo pažeidimai ir jeigu tokiais teismų Sprendimais pripažinta E. Jurgelevičienei nepriklausančia žemė – tuoj pat nebūtų išmatuota sklypais individualioms statyboms, antikonstitucinei Ringaudų gyvenvietės plėtrai.  Tokie matavimai E. Jurgelevičienės paveldimoje žemėje buvo vykdomi 2007-03-06. Svarbiausia E. Jurgelevičienės teisių pažeidimą ir negalėjimą tas teises apginti Lietuvos Respublikos teismuose įrodančia aplinkybe yra tai, kad: E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių į paveldimą žemės valdą  teisminio nutraukimo Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme buvo pradėta remiantis žinomai neteisingų žinių pagrindu 1997-07-01  LR Seimo priimtu (todėl teisiškai niekiniu) LR įstatymu Nr.VIII-359. Šis įstatymas buvo priimtas LR jau galiojant Europos žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinėms normoms ir net jeigu jis nebūtų priimtas žinomai neteisingų žinių pagrindu (ir todėl nebūtų teisiškai niekiniu) –  sutinkamai su įstatymų taikymo eiliškumu pagal jų teisinę galią jis vis tiek negalėtų paneigti aukštesnės teisinės galios EŽTK teisinių normų – kurios šiuo konkrečių atveju gina E. Jurgelevičienės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme išvis negalėjo būti pradėta.

Iš pridedamų Nr.11 pažymėtų,  DVD diske esančiuose liudininkų  parodymų video įrašų akivaizdu, kad ieškovė G. Bublienė savo 2006-02-17 ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateikė neteisingus duomenis apie savo teisę paveldėti V. Eisroto (Aišroto) žemę ir apie tą žemę paveldėjusių paveldėtojų skaičių.

Kadangi visi minėti teismai netyrė E. Jurgelevičienės pateiktus argumentus, neleido jai pasirinkti tinkamai jos interesus atstovausiantį atstovą ir neleido paskirti rūpintoją (kuris būtų įrodęs ieškovės melą) – tai kas gali paneigti, kad šių teismų priimti sprendimai nebuvo tendencingi ir buvo skirti ne teisingumo apgynimui?

Kauno rajono apylinkės ir Kauno apygardos teismuose nagrinėjant be teisinio pagrindo pradėtą Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 buvo padaryta visa eilė grubių materialinės ir procesinės teisės pažeidimų (žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.10.1 iki Nr.10.2.3). 

Vertinant teisinį Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 pagrįstumą ypač svarbu yra tai, kad iki šios Civ. bylos 2006-03-28  iškėlimo Kauno rajono apylinkės teisme – E. Jurgelevičienės paveldėjimo teisę į žemę niekas ir niekada neginčijo (žr., pridedamus dokumentus Nr.5.1; 5.2.1 ir 5.2.2).

 

Jūsų vadovaujamos LR Seimo Antikorupcinės Komisijos dėmesį papildomai atkreipiu į šiuos faktus:

 

1. Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  Lietuvos valstybę kuria Tauta ir (todėl) suverenitetas priklauso Tautai. Kuomet (rinkėjo nuomone, jo)  dalyvavimas valstybės valdyme per demokratiškai išrinktus Tautos atstovus nepatenkina jo lūkesčius – tuomet jis sutinkamai su LR Konstitucijos 4 str., gali savo suverenias galias vykdyti individualiai ir tiesiogiai (t.y., realizuoti LR Konstitucijos 25 str.  įtvirtintą savo teisę turėti savo nuomonę ir ją laisvai reikšti. Tai CK 1.5 str., yra įvardijama kaip apdairus ir protingas piliečio elgesys). Teisinis tokios kiekvieno Tautos nario asmeninės aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo (LR Konstitucijos 4 str.)  būdas – yra kiekvieno piliečio teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“. Galiojantis CPK 56  str., šių LR piliečių teisių nepripažįsta, o jį taikantys LR teismai neleidžia minėtas teises realizuoti praktiškai (t.y., paneigia LR Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai).  

 

2. Tiek piliečių nuosavybės teisių atkūrimas, tiek žemės reforma (kurioje net nenumatytas žemės savininkų šeimų prasimaitinimui būtinas paliekamos žemės minimumas) trunka nepagrįstai ilgai ir yra nepagrįstai apsunkinami 16 metų dėl valdininkų kaltės (jiems įstatymų nustatytais terminais nesugrąžinus piliečių žemės valdas) neturinčiam pragyvenimo šaltinio asmeniui nepakeliamomis teisimosi išlaidomis.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcinę Komisiją prašau:

 

1.      Nedelsiant sustabdyti neteisėtas žemės išgrobstymo veikas Kauno rajono Ringaudų kaime.

2.      Patikrinti šiame prašyme mano, bei  Civ. bylos Nr.2-0748-358/2006 Atsiliepime į ieškinį, Apeliaciniame skunde ir Kasaciniame skunde E. Jurgelevičienės įvardintus faktus ir atkurti teisingumą.

3.      Nustatyti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą iš  teisingumą sąmoningai pažeidinėjusių (nes mes aktyviai gynėmės ir nuolat įvardindavome daromus pažeidimus) žemėtvarkininkų sąskaitų.

 

 

PRIEDAI: prie šio prašymo pridedamos dokumentų kopijos ir liudininkų parodymų video įrašai:

 

1. Dokumentai, įrodantys kad per šešiolika metų trunkantį piliečių nuosavybės teisių atkūrimą (to atkūrimo eigoje) Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė piliečių atstovavimą teismuose reguliuojančius LR  įstatymus. Tai įrodo, kad Lietuvos Respublikoje yra pažeidžiama piliečių lygybė prieš įstatymą ir tuo būdu dirbtinai apsunkinama LR piliečių teisėtų interesų gynyba teismuose:

 

1.1 2003-05-05 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.2-6316. Šiame įgaliojime yra notarės Ramutės Siliūnienės prierašas, kad: „Pagal CPK 56 str., įgaliotiniui teismas gali ir nesuteikti teisės atstovauti byloje“. Tai reiškia, kad šiuo atveju visiems piliečiams privalomas būti vienodai taikomas įstatymas pakeičiamas žmogaus (teisėjo) valia – kuri gali būti įvairi.

1.2  1995-03-31 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.11-2154.

 1.3 1997-09-30 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.1-8664.

 

2. Dokumentai, įrodantys juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos pradžios) nuosavybės teise valdžiausių iki 30 ha ploto žemėvaldas Lietuvos Respublikos teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises 1940 m., okupacinė valdžia teisiškai nutraukė ir tų savininkų valdoma žemė (1940 m., jiems) buvo palikta jų amžinam naudojimui (tai reiškia, kad posovietiniuose 1991-06-15 ir 1997-07-01 specialiuosiuose LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiuose įstatymuose įrašyta žinomai klaidinga informacija – apie 1940 m., Lietuvoje okupacinės valdžios tariamai įvykdytą visuotinę žemė nacionalizaciją):

 

2.1 1940-07-22 Liaudies Seimo deklaracija apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn ir jos užtvirtinimą amžinam valstiečių naudojimuisi (kaip asmeninę nuosavybę ir valstybės įsipareigojimas tą asmeninę nuosavybę ginti – žr.: 7 šios deklaracijos punktą).

2.2 1940-08-05 Ministerių (taip tekste) Tarybos nutarimas apie valstybinio žemės fondo sudarymą. Pats šio dokumento buvimo faktas nenuginčijamai įrodo – kad po 1940-07-22 visa žemė netapo valstybės nuosavybe – nes jeigu tą dieną Lietuvoje būtų įvykusi visuotinė žemės nacionalizacija – tai tos nacionalizacijos įvykdymo pasėkoje visa (visų piliečių valdyta) žemė būtų tapusi valstybės nuosavybe ir nebūtų buvę jokio reikalo įkūrinėti valstybinės žemės fondą – į kurį paimant kiekvieną žemės valdą – tas paėmimas būdavo įforminamas specialiais dokumentais (žr.: šio nutarimo I dalies: Valstybinio žemės fondo sudarymas – 3 punktą).

2.3 1940-08-05 Ministerių Tarybos nutarimą apie valstybinio žemės fondo sudarymą papildomai išaiškinantis dokumentas – Valstybinės žemės ūkio komisijos išaiškinimas. Šio dokumento tekste atvirai kalbama apie žemės palikimą iki 1940-06-15 ją valdžiausiems savininkams.

2.4 Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministerio pirmininko paskelbtos: Taisyklės apie Lietuvos Socialistinės Respublikos Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos darbą. Šių taisyklių 10 punkte buvo įvardintos valsčių komisijų pareigos (įgaliojimų ribos), o 16 ir 17 punktuose nustatyta tų valsčiaus komisijų netinkamo pareigų vykdymo apskundimo tvarka. Tai papildomai įrodo, kad 1940 m., visuotinės ir vienalaikės žemės nacionalizacijos Lietuvoje nebuvo. Tuomet vyko sovietinė žemės reforma ir galiojusiuose teisiniuose aktuose buvo nustatyta tvarka netinkamiems tos reformos vykdytojų sprendimams dėl konkrečių žemės valdų apskųsti.

2.5 Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos instrukcija apie žemės valdymo pertvarkymui vykdyti tvarką.

2.6 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-3066).

 

3. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus raštai apie tariamą Elzbietos Jurgelevičienės dokumentų žemei susigrąžinti savalaikį nepateikimą ir tų raštų teisinį nepagrįstumą įrodantys rašytiniai įrodymai:

 

3.1 2001-09-19 Kauno rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti Pasiūlymas.

3.2 2002-05-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus Pranešimas E. Jurgelevičienei Nr. 295.

3.3 1991-10-14 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Prašymas Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybai dėl žemės grąžinimo.

3.4 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Susitarimas.

3.5 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininko V. Bilskio E. Jurgelevičienei išduota Pažyma apie visų, žemės grąžinimui būtinų dokumentų pridavimą šiai tarnybai.

3.6 1991-10-14 d., E. Jurgelevičienės Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybai už dokumentų įforminimą sumokėto mokesčio kvitas.

3.7 Kauno Valstybinio archyvo  1993-01-30 Z. Jurgelevičiui išduotas archyvo pažymėjimas
Nr. A-308: Dėl V. Eišroto žemės.

3.8 1993-04-23 Lietuvos valstybinio archyvo Pažymėjimas Nr. 17-E.

3.9 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 1926 m. gegužės mėn. (diena neįskaitoma)
Žemės perleidimo Aišrotui Vincui Aktas Nr. 836.

3.10 Vinco Eisroto , Miko Mirties liudijimas.

3.11 1923-01-16 Vinco Eisroto ir Elzbietos Rugieniūtės Santuokos akto išrašas.

3.12 Elzbietos Eisrotaitės Gimimo akto išrašas Nr. 124.

3.13 1991-10-24 Lietuvos Respublikos Kauno rajono valdybos Civilinės metrikacijos skyriaus Pažyma Nr. 1966, patvirtinanti Juozo Jurgelevičiaus ir Elzbietos Eisrotaitės santuoką 1949 m., ir tos santuokos nutraukimą 1971-11-15.

 

4. Dokumentai apie posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno rajone vykdančių valdininkų pirmąjį bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą – tą atėmimą pagrindžiant žemės skyrimu Ringaudų gyvenvietės plėtimui, bei (to) žemės skyrimo teisinį nepagrįstumą ir (to) žemės skyrimo Ringaudų gyvenvietės plėtimui panaikinimą įrodantys dokumentai:

 

 4.1 1993-03-04 Kauno rajono prokuroro S. Brinevičiaus ieškininis pareiškimas Kau­no rajono teismui (pagal jį buvo iškelta Civilinė byla Nr.2-409/93).

4.2 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84.

4.3 1992-07-17 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės  Tarybai.

4.4 1992-07-27 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono Valdybai.

4.5 1992-10-29 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 527, kuriuo buvo panaikintas žemės skyrimas Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui.

4.6 1992-02-25 Kauno rajono valdybos raštas Nr. 130, adresuo­tas prokurorui S. Brinevičiui, apie neteisėtų žemės skyrimų Kauno rajone panaikinimą.

4.7 1993-05-13 Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro A. Paulausko raštas Nr.7/2-51-93 LR Seimo nariui K. Paukščiui, kuriame Seimo narys informuojamas, kad: „neteisėtus potvarkius po teisminio nagrinėjimo Kauno rajono valdyba pakeitė“.

 

5. Elžbietos Jurgelevičienės teisę paveldėti 4,5 ha Kauno rajone Ringaudų kaime įrodantys dokumentai:

 

5.1 1992-05-04 LR Statybos ir Urbanistikos ministro A. Nasvyčio raštas Nr. 1-112-J-180 LR
Vyriausybei.

5.2.1 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A.Urbšio 1995-09-06 nagrinėtos Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – Sprendimas.

5.2.2 Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos specialistės G. Jonikaitės sudarytas ir pateiktas Kauno rajono apylinkės teismui prijungti prie Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Eišroto Vinco žemės sklypo Ringaudų kaim. Atsidalinimo planas.

 

6. Dokumentai, kurie įrodo, kad dalis Kauno rajone posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valstybės pareigūnų sąmoningai nevykdo 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo byloje Nr.12/93 dalį, kuri kaimo gyvenviečių plėtimą pripažįsta prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str.:

 

6.1 1994 m., žemėtvarkos planas – iš kurio (jį palyginant su dabartiniais planais) galima daryti išvadą – apie 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimą byloje Nr.12/93 pažeidžiančių neteisėtų statybų kiekį Ringaudų gyvenvietėje.

6.2 1994-10-11 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės departamento sprendimas Nr. 67:
Dėl žemės reformos Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje vykdymo patikrinimo rezultatų.

6.3 1994-11-10 Lietuvos Žemės ūkio ministro V. Einorio raštas Nr.1110-2-780 valstybės kontrolės departamentui.

6.4 Valstybės kontrolės departamento 1994-11-24 raštas Nr.01-15-1813, kuriame  žemės ūkio ministrui V. Einoriui išaiškinama LR Konstitucinio teismo nutarimų vykdymo tvarka.

6.5 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 1995-02-15 raštas Nr.12/1-28, kuriame kalbama apie įtariamą valstybinių institucijų pareigūnų  tiesioginių pareigų neatlikimą.

6.6 1995-03-07 Lietuvos žemės ūkio ministro V. Einikio raštas Nr.1600-1-122 Konsultacinei tarybai kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento.

6.7 1995-03-20 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento raštas Nr.12/1-52.

6.8 1995-03-03  Valstybės kontrolės departamento raštas Nr.120-1-391 Ministrui pirmininkui A. Šleževičiui: Dėl žemės individualiai gyvenamajai statybai skyrimo Kauno rajone Noreikiškių apylinkėje.

 

7. Dokumentai apie antrąjį posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno apskrityje, Kauno rajone vykdančių valdininkų bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą – tą atėmimą pagrindžiant E. Jurgelevičienės tariamai įvykdytu, neteisėtu valstybinės žemės užėmimu, inicijuojant Civ. bylą  teisme.

 

7.1 1993-10-26 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės viršaičio raštas Kauno rajono mokesčių inspekcijai – kurį pasirašė ir Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininkas A. Lelys.

7.2 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.04-18.

 

7.3 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos Pranešimas Nr.1-313.

7.4 1994-11-16 Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje piliečių savavališkai užėmusių žemę 1994 m. sąrašas Nr.62.

7.5 1994-11-02 Zenono Jurgelevičiaus atviras laiškas LR Prezidentui A. Brazauskui (buvo išspausdintas 1994-11-18 d., „Lietuvos Aide“ (Nr.226)).

7.6 1995-01-16 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 2405,41 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės.

7.8 Patenkinantis Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį Civ. byloje Nr.2-281/95 , 1995-06-13 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas.

7.9 1995-07-24 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas Nr.04-18, kad E. Jurgelevičienė sumokėtų nepagrįstai padidintą žemės  mokestį.

7.10 1995-11-06 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 784,08 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės.

7.11 1995-06-16 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas.

7.12 1995-11-20 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2-281/95.

7.13 1995-11-27 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas.

7.14 1996-02-05 Kauno rajono mero raštas Nr.35-J.

7.15 1996-02-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr.91.

7.16 1996-03-06 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2A-44/96.

7.18 1996-03-08 Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas.

7.19 1996-09-05 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis.

7.20 1996-04-25 Z. Jurgelevičiaus raštas Kauno rajono merui V. Senvaičiui (reg., Nr 201-J).

7.21 1996-11-12 LR Kauno Apskrities valdytojo administracijos Valdytojo pavaduotojos Z.
Kubilienės raštas Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui Nr. 1255.

7.22 1997-03-20 Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos raštas E. Jurgelevičienei Nr.04-18.

7.23 E. Jurgelevičienės žemės mokesčio mokėjimo valstybei  1994 ir 1997 m., kvitai.

 

8. Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus ir LR Ministro pirmininko siūlymai dėl posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valdininkų savivalės prieš E. Jurgelevičienę nutraukimo:

 

8.1 1999-07-08 Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  pranešimas apie Z. Jurgelevičiaus skundo tyrimo atidėjimą Nr.99/04-551.

 8.2 1999-11-11   Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  Pažyma“  dėl
Z.Jurgelevičiaus … skundo, reg. Nr. 99/04-551 ištyrimo.

8.3 1999-12-29 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorės R. Stašelienės raštas Nr.J-582/2, kuriame įrašytos žinomai neteisingos žinios apie „nepažeidžiant įstatymų“  valdininkų įvykdytą dalies (1,665 ha) E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos išdalinimą individualių gyvenamųjų namų statybai.

8.4 2000-02-25 LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus prašymai Kauno apskrities viršininkui K. Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės interesų apgynimo.

 

9.  Dokumentai apie trečiąjį ir ketvirtąjį posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių atkūrimą  Kauno apskrityje vykdančių valdininkų bandymus iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą. Tai dviejų Kauno apskrities viršininkų įsakymai dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei ir tuos įsakymus „teisiškai pagrindžiantys“ dokumentai. Taip pat pridedami E. Jurgelevičienės  įgalioto atstovo prašymų ir argumentuotų skundų (prieš tokią valdininkų savivalę) tekstai:

9.1 2003-03-28  E. Jurgelevičienės Pakartotinis prašymas Kauno apskrities  viršininkui: Dėl paveldimos žemės sugrąžinimo natūra (reg., Nr.2J-308).

9.2 2002-05-14  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento direktorės Irenos Narkevičienės pranešimas  Nr.11-J-308-362 E. Jurgelevičienei: Dėl prašymo, prie kurio pridedami šie dokumentai: 

9.2.1 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko Įsakymas Nr.V-213.

9.2.2 Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo.

9.2.3 2003-05-05  Kauno apskrities viršininko administracijos: Posėdžio protokolas dėl Elzbietos Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo.

9.3 2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Skundas.

9.3.1 2003-06-03 Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje  atsakymas Nr.10-83  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo skundą.

9.3.2 2003-06-06 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/2-467  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo skundą.

9.4 2003-08-13 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Prašymas Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų įvykdytus teisės pažeidimus (reg., Nr.5-J-38).

9.4.1 2003-08-22 Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus Lino Šarkio raštas Nr.26-8-5970 apie  E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymo persiuntimą Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai – kurios veiksmai buvo skundžiami).

9.4.2 2003-09-04 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/3-782  į E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. Šestakovui.

9.5 2005-09-20 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo Tautvydo Tamašausko  raštas Nr.S6-1855 Elzbietai Jurgelevičienei: Dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Prie šio rašto pridedami šie dokumentai:

9.5.1 2005-09-09 Kauno apskrities viršininko Zigmanto Gedimino Kazakevičiaus Įsakymas Nr.02-05-8830 dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei.

9.5.2 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP-493, kurioje minėta specialistė įrašo ir savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad: E. Jurgelevičienė (būktai) laiku nepateikė  visus, žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus.

 

10. Dokumentai apie penktąjį Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų pareigūnų bandymą iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemę ir tuo pačiu apsaugoti  nuo teisinės atsakomybės  (už jų neteisėtas veikas) E. Jurgelevičienės paveldima žeme prekiaujančius valdininkus:

 

10.1 2006-03-28 Kauno rajono apylinkės teismo Pranešimas Nr.2-0748-358/2006 E. Jurgelevičienei apie jos dalyvavimą  trečiuoju asmeniu Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Prie šio pranešimo pridėti šie dokumentai:

10.1.1 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Būblienės ieškinys Kauno rajono apylinkės teismui: panaikinti Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.02-05-8829; ieškovei atnaujinti terminą paduoti prašymą apskrities viršininkui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą žemę Kauno rajone Ringaudų kaime ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovės tėvas Motiejus Eišrotas Kauno rajone Ringaudų kaime nuosavybės teise valdė 3,01 ha žemės valdą. Priedas (prie šio ieškinio): ieškinio kopijos, gimimo, santuokos ir mirties liudijimų kopijos, žyminio mokesčio kvitas, archyvinių pažymų kopijos, atstovavimo sutarties kopija.

10.1.2  Trys teismo šaukimai E. Jurgelevičienei  į Civ. bylos Nr.2-0748- 358/2006 svarstymą:  2006-05-16 d., 9val.;  2006-06-01 d., 13 val., ir  2006-08-29 d., 9 val.

10.1.3 2006-04-08 E. Jurgelevičienės Atsiliepimas į ieškovės G. Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006.

10.1.4 2006-04-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Atsiliepimas Nr.6-319 į ieškinį Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006.

10.1.5 2006-06-01 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006.

10.1.6 2006-04-24 E. Jurgelevičienės Prašymas Kauno rajono apylinkės teismui dėl rūpintojo paskyrimo.

10.1.7 2006-05-02 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis, kuria yra atmetamas 2006-04-24  E. Jurgelevičienės Prašymas dėl rūpintojo paskyrimo.

10.1.8 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. Šiame Sprendime Kauno rajono apylinkės teismas atsisako svarstyti Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006 pareiškusio savarankiškus reikalavimus trečiojo asmens E. Jurgelevičienės išsakytus (rašytinius) argumentus bei pateiktus įrodymus ir patenkina žinomai melagingais teiginiais pagrįstą ieškovės G. Bublienės ieškinį.

10.2 2006-10-08 E. Jurgelevičienės Apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, kuriuo apeliacine tvarka skundžiamas 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006.

10.2.1 2006-10-13 Kauno rajono apylinkės teismo pranešimas apie Civ. bylos  Nr.2-0748-358/2006 persiuntimą Kauno apygardos teismui.

10.2.2 2006-11-06 Kauno apygardos teismo pranešimas E. Jurgelevičienei apie Civ. bylos Nr.2A-1335-343/2006 nagrinėjimo vietą ir laiką.

10.2.3 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, kuria paliekamas galioti 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006.

 

11. DVD diskas su liudytojų Rimanto Dovydaičio, Kazimiero Dovydaičio, Bronės Šilinskienės ir Onutės Zaicevičienės (kuriuos Kauno rajono ir Kauno apygardos teismai E. Jurgelevičienės atstovui nesudarė galimybės pasikviesti į bylos svarstymą) parodymų video įrašais. Šių liudytojų parodymai patvirtina, kad 2006-02-17 ieškinyje ieškovė Genovaitė Bublienė  Kauno rajono apylinkės teismui pareiškė teisiškai nepagrįstus reikalavimus ir pateikė žinomai neteisingus įrodymus.

 

12. 2007-01-30 E. Jurgelevičienės Kasacinis skundas Nr.3P-728/2007 LAT reg., Nr.337. Reg, data: 2007-02-27.

 

13.1 2007-03-06 LAT 2007-03-06 Nutarties ir Kasacinio skundo Nr.3P-728/2007 persiuntimo E. Jurgelevičienei lydraštis.

13.2 2007-03-05 LAT Nutartis Nr.3P-728/2007.

 

Pagarbiai, Zenonas Jurgelevičius              Parašas

Lietuvos žmogaus teisių centro narys

Reklama